بررسی مقایسه تمرین های پیلاتس با برایتونیک برسر سختی ذهنی، امید به زندگی وحافظه زنان یائسه

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناســـی ارشـــد روان شناســـی ورزشی، دانشـــگاه آزاد اســـلامی، واحـــد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، .ایران

2 استادیار گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

10.29252/mbsp.2022.220654.1009

چکیده

هدف: پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی یک دوره تمرینات پیلاتس با برایتونیک برسرسختی ذهنی، امید به زندگی وحافظه زنان یائسه شهراصفهان بود.

روش ها: این مطالعه، مطالعه ای کاربردی از نوع نیمه آزمایشی و طرح پژوهش سه گروهی با سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ماه و نیمه بود. به منظور انجام پژوهش از میان زنان یائسه مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان 45 نفر به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر(1991) ، حافظه وکسلر(1987) و سرسختی ذهنی کوباسا (1989)در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری استفاده شد. گروه‌ برنامه تمرینی پیلاتس طی 24 جلسه تمرین به صورت گروهی و با توجه به هدف تمرینی شامل 10 دقیقه گرم کردن، 40 دقیقه بدنه اصلی و 10دقیقه سرد کردن، برنامه تمرینی برایتونیک برای بانوان یائسه برای 24 جلسه به صورت 15دقیقه گرم کردن، 30 دقیقه تنه تمرین، 10 دقیقه حرکات کششی و بعضا کمی قدرتی بود قرار گرفتند. داده‌ها از طریق تحلیل واریانس اندازه‌های مکرر تحلیل شد.

نتایج: نتایج نشان داد تمرینات پیلاتس و برایتونیک درافزایش هر سه متغیر سرسختی ذهنی، امید به زندگی و حافظه تأثیر داشتند (05/0>P ). همچنین بین این دوتمرین ورزشی تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0<P).

نتیجه‌گیری: به نظر می رسد تمرینات پیلاتس و برایتونیک هر دو روشی مؤثر جهت افزایش سرسختی ذهنی، امید به زندگی و حافظه در زنان یائسه باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing Pilates Versus Brittonic Exercises on mental toughness, life expectancy and memory in Menopausal women

نویسندگان [English]

 • Seyed Reza Eftekhari 1
 • Hajar Torkan 2
1 sport psychology, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan),Isfahan, Iran
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to compare of Pilates Versus Brittonic Exercises on mental toughness, life expectancy and memory in Menopausal women in Isfahan.

Methods: The research method was semi-experimental, and the research design was three groups with three stages (pre-test, post-test and follow up design). In order to conduct research, 45 postmenopausal women referred to Isfahan Health Center were purposefully selected and randomly divided into two experimental groups and a control group. Snyder’s Hope Scale (1991), Wechsler memory scale‏ (1987) and mental toughness Kobasa (1989) was used to measuring the dependent variable in the pretest, post-test and follow up. Pilates training program group in 24 sessions of group training and according to the training goal including 10 minutes of warm-up, 40 minutes of main body and 10 minutes of cooling, Brittonic training program for postmenopausal women for 24 sessions of 15 minutes of warm-up, 30 minutes of torso Exercise, 10 minutes of stretching and sometimes a little strength. The data were analyzed with the use of repeated-measures analysis of variance.

Results: The results showed that Pilates and Brittonic Exercises were effective in increasing all three variables of mental toughness, life expectancy and memory (P <0.05). Also, there was no significant difference between these two sports exercises (P <0.05).

Conclusion: Pilates and Brittonic exercises are both effective ways to increase mental toughness, life expectancy and memory in postmenopausal women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pilates
 • Brittonic
 • mental toughness
 • life expectancy
 • Menopausal women
 • تاریخ دریافت: 23 بهمن 1399
 • تاریخ بازنگری: 07 دی 1400
 • تاریخ پذیرش: 21 دی 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 21 دی 1400