تأثیر آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر اضطراب رقابتی دختران کاراته‌کای حرفه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی- دانشکده علوم ورزشی- دانشگاه اصفهان- اصفهان- ایران

2 گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی- دانشکده علوم ورزشی_ دانشگاه اصفهان- اصفهان- ایران

3 گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی- دانشکده علوم ورزشی- دانشگاه اصفهان- اصفهان - ایران

10.29252/mbsp.2022.221742.1028

چکیده

هدف: هدف از این تحقیق تعیین تأثیر آموزش مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری بر اضطراب رقابتی دختران کاراته‌کای حرفه‌ای بود. روش ها: بیست کاراته‌کای حرفه‌ای دختر که بر اساس نمرات کسب شده در پرسشنامه اضطراب ورزشی اسمیت و همکاران دارای اضطراب بالایی بودند انتخاب و در گروه آزمایش و گروه کنترل به شیوه همتاسازی تصادفی قرار گرفتند. این ورزشکاران در لیگ برتر مشغول فعالیت بودند. آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری به صورت یک بار در هفته، به مدت 10 جلسه برگزار شد. اطلاعات مربوط به اضطراب رقابتی در سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و سه ماه پس از آن جمع‌آوری و تحلیل شد. نتایج: نتایج نشان داد که در فاکتور اضطراب جسمانی، نگرانی و عدم تمرکز بین پیش‌آزمون با پس‌آزمون و بین پیش‌آزمون و پیگیری کاهش معنی‌داری بوجود آمد. نتیجه گیری: به نظر می‌رسد افزایش آگاهی، آموزش مهارت های کاهش استرس، اصلاح ارزیابی‌های شناختی، ایجاد مهارت‌های بین فردی و افزایش ابراز هیجانی و کاهش انزوای اجتماعی که در این برنامه وجود دارد دلیل تغییرات ذکر شده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of cognitive-behavioral stress management instruction on competitive anxiety of karate’ girls

نویسندگان [English]

 • Mahsa Mohammadi 1
 • Mehdi Rafei Borujeni 2
 • Maryam Nezakat Alhosseini 3
1 Department of Motor Behavior and Sport Management- Faculty of Sport Sciences- University of Isfahan- Isfahan- Iran
2 Department of Motor Behavior and Sport Management, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Department of Motor Behavior and Sport Management- Faculty of Sport Sciences- university of Isfahan- Isfahan- Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to determine the effects of cognitive-behavioral stress management instruction on competitive anxiety of karate’ girls. Methods: Twenty professional karate ‘girls were selected that based on the score in Schmidt et al sport anxiety questioner had high anxiety levels and randomized replication design used to allocate them to experimental and control group. They were competing in superior league of Iran. Cognitive-behavioral stress management was instructed once a week, 10 sessions were held. Data about the sport anxiety in the pre-test, after the intervention and three months after the end of intervention were collected and analyzed. Results: The results showed that the somatic anxiety, worry and concentration disruption significantly decreased between the pre-test with post-test and between pre-test and follow-up. Conclusion: It seems to raise awareness, stress reduction skills training; cognitive evaluation modification, interpersonal skills development; increase of emotional expression and decrease of social isolation that exists in this program are the causes of the changes that occur.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Somatic anxiety
 • Worry
 • Concentration Disruption
 • Emotion
 • Behavior
 • تاریخ دریافت: 11 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 11 آذر 1400
 • تاریخ پذیرش: 18 دی 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 18 دی 1400