تاثیر تمرینات حرکتی و شناختی بر عملکرد حرکتی و توجه کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 استادیار دانشگاه یزد

3 استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران .

10.29252/mbsp.2021.209360.0

چکیده

چکیده

هدف: توجه مبنای پایه ریزی رفتار حرکتی و روانی است و حرکت سبب بهبود تمرکز و توجه می شود هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر حرکات پرشی با استفاده از ترامپولین و بازی های رایانه ای بر عملکرد حرکتی و بهبود توجه کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی بود.

روش تحقیق: روش تحقیق از نوع تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون ،گروه کنترل بود جامعه آماری تحقیق حاضر کودکان هفت تا ده ساله مدارس ابتدایی دخترانه شهر کرمان بودند. با استفاده از پرسش نامه اختلال هماهنگی رشدی -نسخه والدین ،آزمون ارزیابی حرکتی کودکان از بین 121 کودک مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی (DCD ) ، 45 نفر از کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی میانگین سنی )1/1 ±13/8( سال به صورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند،به صورت تصادفی در سه گروه 15 نفری؛ دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل قرار گرفتندازپرسش نامه اختلال هماهنگی رشدی –نسخه والدین ،آزمونMABC-2 برای ارزیابی عملکرد حرکتی وآزمون پرسش نامه کانرزبرای سنجش توجه استفاده شد. مداخله تمرینی سه جلسه در هفته به مدت هشت هفته اعمال شد گروه کنترل هیچ برنامه تمرینی دریافت نکرد.نتایج: نتایج تحقیق حاضر نشان داد میانگین نمرات پس‌آزمون گروه-های تجربی در مقایسه با گروه کنترل شامل مهارت‌های ظریف مهارت-های درشت تعادل عملکرد حرکتی و توجه به طور معناداری بهبود یافته است.

بحث و نتیجه گیری: رشد شناختی با حرکت و فعالیت های بدنی در تعامل است نتایج تحقیق حاضر نشان داد مداخله های تمرینی عملکرد حرکتی و توجه کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

TThe effect of motor and cognitive exercises on motor function and attention of children with developmental coordination disorders Abstract

نویسندگان [English]

 • FAEZE KAMALINEJAD 1
 • Mohammad Reza SadeghianShahi 2
 • Rosa Rahavi ٍEzabad 3
1 University of Yazd
2 Assistant Professor University of Yazd
3 Assistant Professor, Department of Motor Behavior, Faculty of sport Sciences University of Alzahra, Tehran, Iran,
چکیده [English]

Abstract

Purpose: Attention is the basis of motor and mental behavior and movement improves concentration and attention. The aim of this study was to investigate the effect of jumping movements using trampolines and computer games on motor performance and improve attention of children with developmental coordination disorders.

Method: The research method was experimental with a pretest-posttest design with a control group. The statistical population of the present study was 7 - 10 year old children in girls' primary schools in Kerman Using the Developmental Coordination Disorder Questionnaire - Parental Version and Motion Assessment Test for Children, out of 121 children with Developmental Coordination Disorder (DCD), 45 children with Developmental Coordination Disorder with a mean age )8.13±1/1years) Available were selected as samples were randomly assigned to three groups 15; two experimental groups and one control group Developmental Coordination Disorder Questionnaire - Parental Version, MABC-2 test was used to assess motor performance and Connors questionnaire was used to assess attention. The training intervention was performed three sessions per week for eight weeks. The control group did not receive any training program

Results: The results of the present study showed that the mean post-test scores of the experimental groups were significantly improved compared to the control group, including fine skills, gross skills, motor function balance and attention.

Conclusion: Cognitive development interacts with movement and physical activity. The results of the present study showed that exercise interventions improve motor function and attention in children with developmental coordination disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Virtual games
 • Jumping Movement
 • Balance
 • Coarse motor skills
 • Delicate motor skills
 • تاریخ دریافت: 14 آذر 1398
 • تاریخ بازنگری: 20 اسفند 1398
 • تاریخ پذیرش: 20 اردیبهشت 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 آبان 1400