نویسنده = علیرضا فارسی
تأثیر خودالگودهی، الگوی ماهر و الگوی در حال یادگیری بر اکتساب و یادداری مهارت پات گلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

10.29252/mbsp.2022.209639.0

رامین اشرف؛ بهروز عبدلی؛ رضا خسروآبادی؛ علیرضا فارسی


تاثیر تحریک مستقیم فراجمجمه ای (tDCs) در شرایط خستگی عضلانی و ذهنی بر حس وضعیت مفصل زانو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1401

10.29252/mbsp.2022.225592.1100

آرزو طحان؛ علیرضا فارسی


تاثیر یک دوره مداخلات بازخورد زیستی بر مهارت های روانشناختی افرد نوجوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.29252/mbsp.2022.228965.1168

نازین به آیین؛ علیرضا فارسی؛ الیزابت فرانز؛ ماریوس لیپوفسکی


تاثیر تمرینات بینایی و مهارتی بر یادگیری ضربه فورهند تنیس روی میز

دوره 6، شماره 2، فروردین 1394

علیرضا فارسی؛ بهروز عبدلی؛ فهیمه بصیری