تاثیر یک دوره مداخلات بازخورد زیستی بر مهارت های روانشناختی افرد نوجوان

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استاد دانشگاه شهید بهشتی

3 استاد گروه روانشناسی دانشگاه اوتاگو، نیوزلنذ.

4 دانشکده تربیت بدنی و ورزش گدانسک، لهستان

10.29252/mbsp.2022.228965.1168

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر یک دوره مداخلات بازخورد زیستی بر مهارت‌های روانشناختی افراد نوجوان بود.

روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه تجربی با دو گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری آن را نوجوانان با دامنه سنی 14 تا 18 سال منطقه یک شهر تهران تشکیل دادند. نمونه آماری نیز شامل تعداد 20 نوجوان (10 دختر و 10 پسر) بود که به صورت در دسترس، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 10 نفره ذهن آگاهی و کنترل قرار گرفتند. برای اندازه‌گیری ویژگی‌های روانشناختی افراد از پرسشنامه اُمست-3 استفاده شد.

نتایج: نتایج نشان داد هرسه اثر مرحله، گروه و تعامل معنی دار می باشد. در ادامه برای پیگیری بیشتر نتایج آزمون t همبسته نیز نشان داد که گروه بازخورد زیستی از پیش آزمون تا پس آزمون افزایش معنی داری در میزان تمرکز گروه تجربی نشان داد. درحالیکه گروه کنترل تغییری نشان نداد. نتایج متغیر بازیابی تمرکز نشان داد هرسه اثرات مرحله و تعامل، معنی دار ولی اثر گروه معنی دار نبود.

نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که گروه تجربی به طور معنی داری مهارت های روانشناختی بالاتری نسبت به گروه کنترل داشت. بنابراین می‌توان از تمرینات بازخورد زیستی به عنوان روش مکمل جهت ارتقای عملکرد روانشناختی استفاده کرد.

واژه‌های کلیدی: بازخورد زیستی، مهارت‌های روانشناختی، افراد نوجوان

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of a Period of Biofeedback Interventions on the Psychological Skills among Teenagers

نویسندگان [English]

 • Nazin Behaein 1
 • Alireza Farsi 2
 • Elizabeth Franz 3
 • Mariusz Lipowski 4
1 PhD Student, Faculty of Sport Sciences and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Professor of Shahid Beheshti University
3 Professor at Department of Psychology, University of Otago, Dunedin, New Zealand
4 Gdansk University of Physical Education and Sport, 80-336 Gdansk, Poland
چکیده [English]

Purpose: The primary purpose of this study was to determine the effect of a course of biofeedback interventions on the psychological skills among teenagres.

Methods: The current research was a semi-experimental study with two experimental and control groups. Its statistical population was made up of teenagers in the age range of 14 to 18 years in district one of Tehran. The statistical sample included 20 teenagers (10 girls and 10 boys) who were available, selected, and randomly placed in two groups of 10 people, mindfulness and control. The Ottawa Mental Skills Assessment Tool was used to measure the psychological characteristics of people.

Results: The results showed all three effects of stage, group and interaction were significant. The results of the concentration recovery variable showed that all three effects of the stage and interaction, were significant, but the effect of group was not significant.

CONCLUSION: The results showed that the experimental group had significantly higher psychological skills than the control group. Therefore, biofeedback exercises can be used as a complementary method to improve psychological performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biological Feedback
 • Psychological Skills
 • Teenagers

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401
 • تاریخ دریافت: 08 مهر 1401
 • تاریخ بازنگری: 27 آبان 1401
 • تاریخ پذیرش: 06 آذر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 06 آذر 1401