تاثیر تمرینات بینایی و مهارتی بر یادگیری ضربه فورهند تنیس روی میز

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر تمرینات بینایی و مهارتی بر یادگیری مهارت فورهند تنیس روی میز بود. روش تحقیق: بدین منظور 40 دانشجوی دختر غیر ورزشکار دانشگاه شهید بهشتی، با میانگین سنی 78/0±50/21 سال، به طور داوطلبانه انتخاب و به­صورت تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند. گروه‌ها شامل: تمرینات بینایی و تنیس روی‌میز، گروه تمرینات بینایی، گروه تمرینات تنیس روی‌میز و گروه کنترل بودند. آزمودنی‌ها پس از شرکت در پیش‌ازمون، که شامل آزمون دقت ضربات برای ارزیابی ضربه فورهند تنیس روی‌میز بود، به مدت 4 هفته تمرین داده شدند و سپس در جلسه پس‌ازمون و 24 ساعت بعد در آزمون یادداری شرکت کردند. یافته‌ها: برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی LSD در سطح معناداری 05/0› α استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که تمرینات بینایی و تنیس روی‌میز و تمرینات تنیس روی میز بر اکتساب (001/0P=) و یادداری ضربه فورهند تنیس روی میز (005/0P=) موثر بوده است. همچنین آزمون تعقیبی LSD نشان داد که تمرینات بینایی و تنیس روی‌میز تاثیر بیشتری بر یادگیری ضربه فورهند داشته است. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می‌شود که تمرینات بینایی به عنوان یک برنامه تمرینی مکمل در برنامه تمرینی ورزشکاران رشته تنیس روی میز گنجانده شود.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع
 2. Maman P ,Biswas S, Sandhu J, 2011, Role of sports vision and eye hand coordination training in performance of table tennis players, Brazilian Journal of Biomotricity, 5, pg 106-116.
 3. Larson R, 2008, 5 Drills to improve your court vision, Training table instructional,4,pg112-116.
 4. مگیل ریچارد ای، 1380، یادگیری حرکتی مفاهیم و کاربردها، واعظ موسوی محمد کاظم، شجاعی معصومه، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.ص: 103-104.
 5. Du Toit P.J, kruger P.E, Fowler K.F, Govender C, Clark J, 2010, Influence of sports vision techniques on adult male rugby players, African of journal for physical, health education, recreation and dance, 16, pg 510-517.
 6. عبدلی بهروز، فارسی علی رضا، اکرادی مریم، 1390، تاثیر تمرین رفتاری و تصمیمی بر یادگیری مهارت فورهند تنیس روی میز، المپیک، 56، ص 36-25.
 7. Ahmed Foad M, Taher Shosha N, 2010, Efficiency of the program of visual training, Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 2082 – 2088.
 8. Jafarzadehpur E, Aazami N, Bolouri B, 2007, Comparison of saccadic eye movements and facility of ocular accommodation in female volleyball players and non – players, Medicine and Science in Sport, 17, pg186 – 190.
 9. Erickson G. B, Citek K, Cove M, Wilczek J, Linster C, Bjarnason B, Langemo N, 2011, Reliability of a computer-based system for measuring visual performance skills, Optometry. Vol. 82, Issue 9, Pages 528-542
 10. Wilson T, Falkel J, 2004, Vision Training for the Strength and Conditioning Specialist, National Strength and Conditioning Association, 26, pg 58-59.
 11. Abernethy B, Wood M.J, 2001, Do generalized visual training programmes for sport really work? An experimental investigation, Sports Sciences, 19, 203 -222.
 12. Edmunds F, 2011, A new approach to sports vision in the practice, American Optometric Association. Vol. 82, Issue 8, Pages 489-496.
 13. Vedelli J, 1986, A study of Revin's sport vision techniques for improving motor skills, American Alliance for Health, physical education, Recreational and Dance,4,123-130.
 14. West K.L, Bressan E.S, 1996, The effect of a general versus specific visual skills training program on accuracy in judging length of ball in cricket, Sport vision, 3, pg 41-45.
 15. Di Russo f, 2003, Fixation stability and saccadic latency in _elite shooters, Vision Research, 43, pg 1837–1845.
 16. Campher, J. (2008) The role of visual skills and its impact on skills performance of cricket players. Dissertation, University of Pretoria.
 17. Hopwood M,2011 , Does visual-perceptual training augment the fielding performance of skilled cricketers?, International Journal of Sports Science & Coaching, 6, 4.
 18. سیج جورج، 1378، یادگیری و کنترل حرکتی (از دیدگاه روان‌شناسی عصبی)، مرتضوی حسن، سنبله. ص: 270،275
 19. Zampieri C, Di Fabio R. (2008). Balance and eye movement training to improve gait in people with progressive supranuclear plasy: quasi-randomized clinical trial, Physical therapy vol. 88 no. 12. pp: 1460-1473.
 20. Venter S, Ferreira, 2004, A comparison of visual skills of high school rugby players from two different age groups, The South African Optometrist, 63, 1, pp 19-29.
 21. Abdel aziz ahmed ali A, 2010, The impact of a training program of complex skills and vision drills on specific visual abilities and quick and accurate motor performance in football juniors, Sport sciences, 3, pg 750-764.