آزمون مدل عوامل فردی بین فردی شناختی واجتماعی تأثیر گذار بر مشارکت ورزشی: مدل شناختی-اجتماعی مشارکت ورزشی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید بهشتی

2 دکتری دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین عوامل فردی، بین فردی و شناختی- اجتماعی با مشارکت ورزشی سالمندان
براساس مدل شناختی- اجتماعی بندروا انجام شد. بر اساس مدل پیشنهادی عوامل فردی و بین فردی به طور مستقیم رفتار
مشارکت ورزشی را تبیین و سازماندهی نمیکند، بلکه این رابطه از طریق متغیرهای میانجی شناختی-اجتماعی صورت میگیرد.
روشها: گروه نمونه را 1067 سالمند تشکیل میدادند که با روش نمونهگیری سهمیهای از 7 استان انتخاب شدند. ابزار پژوهش،
پرسشنامه محقق ساختهای بود که شامل گویههایی از پرسشنامههای مشارکت ورزشی، لذت از فعالیت بدنی، خودکارآمدی،
انتظار از نتیجه تمرینی، حمایت اجتماعی، باورها و نگرش نسبت به ورزش، تعامالت اجتماعی، سالمت روان و سالمت جسمانی
بود. روایی و پایایی این پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تائید شد.
نتایج: برای تحلیل دادهها از روش معادالت ساختاری استفاده شد. نتایج برازش خوب دادهها با مدل را نشان داد )17/3 = χ
.)RMSE= 0/04
نتیجهگیری: نتایج نقش مهم حوزه شناختی- اجتماعی را در رابطه بین عوامل فردی، بین فردی و شناختی-اجتماعی و مشارکت
ورزشی را تائید کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Testing the model of individual interpersonal cognitive and social factors affecting sports participation: Cognitive-social model of sports participation

نویسندگان [English]

 • Alireza Farsi 1
 • Akram kavyani 2
 • maryam kavyani 3
 • Majid Moradi 2
1 Professor of Shahid Beheshti University
2 Ph.D. in Shahid Beheshti University
3 Assistant Professor Shahid Beheshti University
چکیده [English]

purpose: This study aimed to assess the relationship between the Individual, interpersonal and
cognitive-social factors with sports participation based on Bandura ' social-cognitive theory. Based on
the proposed model individual and interpersonal factors have failed to determine the sports
participation behavior directly, but it is determined by the mediating role of the social-cognitive
theory.
Methods: 1067 aged sample group consisted of seven provinces were selected using quota sampling
method.
The research instrument was a researcher-made questionnaire including some items of sports
participation, enjoyment of physical activity, self-efficacy, outcome expectancy, social support, beliefs
and attitudes towards exercise, social interaction, mental health and physical health.
Results: Validity and reliability of this questionnaire was verified using factor analysis. Structural
equation method was used for data analysis. Results showed that the model fits the data well (χ =
3/17, RMSE = 0.04).
Conclusions: Therefore, the results confirmed the important role of cognitive-social domains in the
relationship between individual, interpersonal and cognitive-social factors and sports participation. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • sports participation
 • exercise outcome expectancy
 • self-efficacy
 • enjoyment of physical activity
 1. Booth, M. L., Owen, N., Bauman, A., Clavisi, O., & Leslie, E. (2000). Social–Cognitive and Perceived Environment Influences Associated with Physical Activity in Older Australians. Preventive Medicine, 31(1), 15-22. doi:10.1006/pmed.2000.0661
 2. Cohen-Mansfield, J., , M. S. M., & Guralnik3, J. M. (2006). Comparison of exercise models in an elderly population. Research Institute on Aging.
 3. Cohen-Mansfield, J., Marx, M. S., & Guralnik, J. M. (2003). Motivators and barriers to exercise in an older community-dwelling population. Journal of Aging and Physical Activity, 11(2), 242-253.
 4. Gallant, M. P., & Dorn, G. P. (2001). Gender and race differences in the predictors of daily health practices among older adults. Health Education Research, 16(1), 21.
 5. Jiska Cohen-Mansfield, D. S., and Shira Goldberg. (2010). Predictors of Longitudinal Changes in Older Adults’ Physical Activity
 6. Engag ement. Journal of Aging and Physical Activity, 18(2), 141-157.
 7. Lee, Y. S., & Laffrey, S. C. (2006). Predictors of physical activity in older adults with borderline hypertension. Nursing research, 55(2), 110.
 8. McAuley, E., Jerome, G. J., Elavsky, S., Marquez, D. X., & Ramsey, S. N. (2003). Predicting long-term maintenance of physical activity in older adults. Preventive Medicine, 37(2), 110-118. doi:10.1016/s0091-7435(03)00089-6
 9. Newson, R. S., & Kemps, E. B. (2007). Factors that promote and prevent exercise engagement in older adults. Journal of aging and health, 19(3), 470.
 10. Resnick, B., Palmer, M. H., Jenkins, L. S., & Spellbring, A. M. (2000). Path analysis of efficacy expectations and exercise behaviour in older adults. Journal of Advanced Nursing, 31(6), 1309-1315. doi:10.1046/j.1365-2648.2000.01463.x
 11. Schutzer, K. A., & Graves, B. S. (2004). Barriers and motivations to exercise in older adults. Preventive Medicine, 39(5), 1056-1061. doi:10.1016/j.ypmed.2004.04.003
 12. Suzanne G. Leveille, Jiska Cohen-Mansfield, & Guralnik, J. M. (2003). The Impact of Chronic Musculoskeletal Pain on Exercise Attitudes, Self-Efficacy, and Physical Activity Journal of Aging and Physical Activity, 11(2).
 13. Walsh, J. M. E., Rogot Pressman, A., Cauley, J. A., & Browner, W. S. (2001). Predictors of Physical Activity in Community‐dwelling Elderly White Women. Journal of general internal medicine, 16(11), 721-727.
 14. اثربخشی پیاده‌روی با سطح کم، متوسط و بالا بر کیفیت خواب و بهزیستی روانشناختی سالمندان زن دارای اختلال شناختی. (2015). فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت, 4(ویژنامه سالمندی), 98-118.
 15. سولا،, ع. ح., نیکپور،, ص., سیدالشهدایی،, م., & حقانی, ح. (1387). بررسی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و کیفیت زندگی در سالمندان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 8(1), 29-36.
 16. صابریان،, م., آقاجانی،, س. ح., & قربانی, ر. (1382). بررسی وضعیت اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و نحوه گذراندن اوقات فراغت سالمندان ساکن در مناطق شهری تحت پوشش دانشگاه علوم پژشکی سمنان 1380. مجله علمی دانشگاه علوم پژشکی سمنان, 3و4(4), 129-136.
 17. فروغان, ع. ک. ا. ع. ا. ک. م. (1383). مسائل و مشگلات جسمانی، اجتماعی و روانی سالمندان منظقه 13 تهران. فصلنامه علمی پژوهشی رفه اجتماعی, سال چهارم(14).
 18. محمودی, ه. (2018). مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده و خود- دلسوزی بین بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد و افراد عادی. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت, 7(25), 21-34.