تأثیر خودالگودهی، الگوی ماهر و الگوی در حال یادگیری بر اکتساب و یادداری مهارت پات گلف

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

2 دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

3 دانشگاه شهید بهشتی- پژوهشکده علوم شناختی و مغز

10.29252/mbsp.2022.209639.0

چکیده

هدف این مطالعه بررسی تأثیر خودالگودهی، الگوی ماهر و الگوی در حال یادگیری بر اکتساب و یادداری مهارت پات گلف بود. از بین دانشجویان داوطلب، 45 نفر انتخاب و در 3 گروه خودالگودهی، الگوی ماهر و الگوی در حال یادگیری جایگزین شدند. شرکت‎کنندگان بعد از پیش‎آزمون، 6 جلسه و هر جلسه 6 بلوک 10 کوششی، مهارت پات گلف را تمرین کردند و قبل از هر بلوک تمرینی، 10 بار مهارت پات گلف مختص گروه خود را به شکل ویدئویی مشاهده می‎کردند. آخرین بلوک آخرین جلسه اکتساب به عنوان آزمون اکتساب در نظر گرفته شد و 48 ساعت بعد آزمون یادداری به عمل آمد. نتایج تحلیل واریانس مرکب نشان داد که هر سه گروه در یادگیری مهارت مورد نظر از مرحله پیش‎آزمون تا آزمون اکتساب پیشرفت داشتند و این پیشرفت تا مرحله آزمون یادداری تا حدودی پایدار بود. همچنین، هم در مرحله اکتساب و هم در مرحله یادداری، گروه خودالگودهی نسبت به دو گروه دیگر عملکرد بهتری داشت، ولی تفاوت معنی‎داری بین گروه‎های الگوی ماهر و الگوی در حال یادگیری وجود نداشت. بر اساس این نتایج، در یادگیری مهارتی همچون پات گلف، تأثیر نوع الگو بر یادگیری بسیار مهم می‎باشد و از مزایای شباهتِ ذکر شده در نظریه بَندورا سود می‎برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Self-modeling, Skilled Model and Learning Model on Golf Putting Acquisition and Retention

نویسندگان [English]

 • Ramin Ashraf 1
 • Behrouz Abdoli 2
 • Reza Khosrowabadi 3
 • Alireza Farsi 1
1 , Faculty of Sport Science and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Faculty of Sport Science and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Institute for Cognitive and Brain Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the effect of self-modeling, skilled model and learning model on the acquisition and retention of golf putting skill. Out of the volunteering students, 45 were selected and divided into 3 groups of self-modeling, skilled model and learning model. After the pre-test, the participants trained their golf putting during 6 sessions, each of which included 6 blocks of 10 trials. Before each training block, the participants observed 10 times of golf putting related to their group in the form of video. Retention test was carried out 48 hours later. Mixed ANOVA with repeated measure demonstrated that all three groups made considerable progress in learning of the desired skill from the pre-test to the acquisition test, and this progress was somewhat stable until the retention test. Also, both in the acquisition and the retention phases, the self-modeling group displayed better performance than the other two groups; however, there was no significant difference between these groups. Based on these results, the learning skills such as golf putting, the effect of the type of model on learning is highly significant and therefore, learning golf putting can benefit from the similarities mentioned in Bandura's theory.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Motor learning
 • Observational learning
 • Modeling
 • Similarity

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400
 • تاریخ دریافت: 15 دی 1398
 • تاریخ بازنگری: 15 تیر 1399
 • تاریخ پذیرش: 15 آذر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 16 اسفند 1400