اثر دو روش آموزش شودان ( سنتی و کاربرد رایانه در آموزش ) بر یادگیری مهارت جهت یابی در دانش آموزان نابینا

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی، دانشگاه آزاداسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

2 دکترای رفتار حرکتی، دانشیار دانشگاه آزاداسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تأثیر آموزش شودان بر یادگیری مهارت جهت ­یابی در دانش ­آموزان نابینا با تأکید بر روشهای سنتی و  استفاده از شبیه ساز رایانه­ای  در آموزش بود. این پژوهش، به روش نیمه تجربی و به صورت میدانی با طرح پیش آزمون و پس آزمون انجام شد. بدین منظور 30 دانش­آموزان دختر و پسر نابینای پایة چهارم تا هفتم با میانگین سنی 10 تا 15 سال به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با آرایش تصادفی در سه گروه10 نفره یعنی گروه آموزش شودان به­ شیوه سنتی، گروه آموزش شودان مبتنی بر کاربرد رایانه در آموزش و گروه کنترل  قرار گرفتند. دو گروه تجربی،  به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه 45 تا 50 دقیقه در تمرینات شودان شرکت کردند. مهارت جهت­یابی گروه­ها با استفاده از آزمون محقق ساخته (آلفای کرونباخ82/0)، قبل و بعد از تمرینات سنجیده شد و داده­ها با استفاده از آزمون کوواریانس تحلیل شد. یافته­ها  نشان داد که برنامه های تمرینی آموزش شودان به شیوه سنتی و با کاربرد رایانه در آموزش هر دو بر مهارت جهت­یابی مشارکت کنندگان اثرگذار بوده است. همچنین تفاوت معناداری در یادگیری مهارت جهت­یابی بین گروه آموزش سنتی شودان و آموزش شودان مبتنی بر  کاربرد رایانه مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of two teaching methods (traditional and computer use in education) on learning orientation skills in blind students

نویسندگان [English]

 • Mojtaba Rasoulian 1
 • Zohreh Meshkati 2
 • Rokhsareh Badami 2
1 Master of Physical Education, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan)
2 Ph.D. in Motor Behavior, Associate Professor, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan)
چکیده [English]

Purpose: This study aimed to evaluate the effect of using computers in teaching Showdown on learning orientation skills among blind students. Methods: This quasi-experimental field research was conducted with a pretest-posttest design. For this purpose, 30 blind students (12 girls and 18 boys) fourth to seventh grade were selected using convenience sampling with an average age of 10 to 15 years. They were randomly assigned into three groups of 10: learning group of Showdown in a traditional method, computer-based learning group of Showdown and control group. The experimental groups participated in Showdown exercises for eight weeks, three 45-50 minutes sessions per week. Orientation skills of groups were measured before and after the training period and a week later (retention test) using a researcher-made test, and the data were analyzed using one-way ANOVA and ANOVA repeated measures. Results: Results showed that training programs of teaching Showdown in the traditional way and using computers in teaching have been effective on orientation skills of participants (P< 0.5); however, there was no significant difference between two methods (P˃ 0.05). Conclusion: According to research findings, it is suggested that educators and educational authorities can consider teaching Showdown in the blind rehabilitation programs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Shudan
 • Orientation
 • Computer use in education
 • Blind
 1. - بنی هاشمی، سید عبداله (1392). آموزش و پرورش کودکان استثنایی. اتشارات پیام نور، چاپ پنجم؛ صفحه 114
 2. - پورسلطانی، حسن. (1386). روش‌های آموزش مهارت‌های حرکتی به نابینایان و رعایت دستورعمل های ایمنی. مجله تعلیم و تربیت استثنایی شماره 73. صفحه 45-34.
 3. - اعتباری، بتول. کریمی، اشرف. انتظاری، بلقیس. عقیل زاده، نرگس. (1380). حرکت و جهت‌یابی ویژه افراد نابینا، انشارات سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، چاپ دوم؛ صفحه 21.
 4. - سرگلی زایی، فرناز. (1392). تاثیر تمرینات شناختی حرکتی "برای تونیک " برکنترل پاسچر ایستا و توانایی شناختی نابینایان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان).
 5. - عباسی، مرضیه. صفاتی، ابوطالب (1392) (مترجمین) جزوه آموزشی قوانین شودان. انتشارات فدراسیون جهانی ورزشهای نابینایان، چاپ اول، صفحات 7-6.
 6. - Vernadakis, N. Zetou, E. Avgerinos, A. Giannousi, M. Kioumourtzoglou, E. (2008). The effect of multimedia computer- assisted instruction on middle school student volleyball performance. Journal of Educe in Technol, number .13. pp. 167-183.
 7. - محمدی، سردار. ایزدی، بهزاد. صالحی، نسیم. (1391). نگرش مربیان تیم های ملی ایران نسبت به کاربرد علوم
 8. فناوری اطلاعات در ورزش. فصلنامه مدیرت ورزش، شماره 15. صفحه 141-123.
 9. -Vernadakis, N. Zetou, E. Tsitskari, E. Giannousi, M. Kioumourtzoglou, M. (2008). Student attitude and learning outcomes of multimedia computer-assisted versus traditional instruction in basketball. Journal of Engineering of Sport –Volume 3/Edition 6.
 10. - میرزابیگی، محمد علی. کریمی، اشرف. (1384). نیازسنجی از معلمان و والدین دانش آموزان نابینای دوره ابتدایی بمنظور تدوین برنامه درسی در آموزش مهارت‌های جهت‌یابی و تحرک. فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان استثنایی شماره 17. صفحه 273-253.
 11. - قمرانی، امیر. جعفری، حمیدرضا. (1383). کامپیوتر و تاثیر آن در فرایند یاددهی و یادگیری دانش‌آموزان استثنایی. مجله تعلیم و تربیت استثنایی شماره 22. صفحه 85-79.
 12. - Siskos, A. (2005). Effects of multimedia computer – assisted instruction (MCAI) on academic achievement in physical education of Greek primary students. Journal of Interactive Education Multimedia, number: 10. pp.61-77.
 13. - Dania, A. Hatziharistos, D. Koutsouba, M. Tyrovola, V. (2011).The use of technology in movement and dance education: recent practices and future perspectives. Procedia Social and Behavioral Sciences, number 15: pp. 3355-3361.