مقایسه مهارتهای بینایی منتخب ورزشکاران نخبه رشته‌های راکتی و غیر راکتی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دکترای رفتار حرکتی

2 کارشناس ارشد رفتار حرکتی

چکیده

هدف: هدف از این مطالعه مقایسه مهارتهای بینایی منتخب ورزشکاران نخبه رشته های راکتی و غیر راکتی بود. پژوهش حاضر شامل کلیه ورزشکاران عضو تیم های ورزشی استان خراسان رضوی(1392) در قالب رشته های راکتی(تنیس روی میز، بدمینتون، تنیس و اسکواش) و غیر راکتی (فوتسال، هندبال، بسکتبال و والیبال) بود. شیوه نمونه گیری ورزشکاران نخبه به صورت همه شمار بود (99 نفر). روش: روش پژوهش علی- مقایسه ای بود. به منظور جمع آوری داده ها متغیرهای بینایی؛ تیزبینی ایستا، ادراک عمق، نقطه نزدیک تقارب، نقطه نزدیک تطابق، حساسیت کنتراست و آگاهی مرکزی- پیرامونی از طریق آزمون های مربوطه اندازه گیری شد. اندازه گیری ها در آزمایشگاه بینایی سنجی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. نتایج: یافته ها نشان داد که بین میانگین نمرات مولفه های ادراک عمق، دید پیرامونی و مرکزی، تیزبینی، حساسیت کانتراست و تقارب در گروه های مختلف اختلاف معنی داری وجود دارد. به گونه ای که ورزشکاران رشته های راکتی نسبت به غیر راکتی از نمره عملکرد بالاتری تری برخوردار بودند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعات ذکر شده مبنی بر عملکرد بهتر ورزشکاران رشته های راکتی نسبت به غیر راکتی می توان نتیجه گرفت عملکرد بهتر گروه راکتی به واسطه هم عوامل وراثتی و هم عوامل تمرینی مرتبط یا رشته ورزشی آنها باشد. همچنین می توان نتیجه گیری کرد که اشتغال به تمرین در رشته های ورزشی که اجرای خوب در آنها نیازمند عملکرد مطلوب در مولفه های بینایی است می تواند منجر به ارتقای عملکرد بینایی افراد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of selected visual skills of elite athletes in rocket and non- rocket sports

نویسندگان [English]

 • Javad Fouladisn 1
 • Bibiazam Mirinezhad 2
 • Sima Ayoubi 2
1 Ph.D. in Motor Behavior
2 Master of Motor Behavior
چکیده [English]

The purpose of this study, we compare the visual skills of the elite athletes in the rocket and non-rocket. The study included all athletes and sports teams Khorasan Razavi (1392) in a series of rocket (table tennis, badminton, tennis and squash) and non-rocket field (futsal, handball, basketball and volleyball), respectively. Skilled athletes in all of the sampling method (n = 99). The study was causal-comparative method. To collect visual data variables, static visual acuity, depth perception, NPC, near point adaptation, contrast sensitivity, and central peripheral awareness was measured by the tests. Laboratory measurements of optometry, School of Allied Medical Sciences, Mashhad. To test the hypothesis KS statistical methods and independent t-test was used. The results showed that the mean scores of the components of depth perception, peripheral vision and central visual acuity, contrast sensitivity and convergence of different groups are significantly different. So that athletes and non-athletes rocket to rocket higher performance scores were higher. The results indicated that the performance of athletes and non-athletes rocket to rocket it can be concluded that the performance of the rocket due to hereditary factors and factors related practice or sport them. The results of this study can be expressed employment practice in sports that require good run at optimal performance on the visual component is can lead to performance improvement in vision.

کلیدواژه‌ها [English]

 • selected visual skills
 • rocket sports
 • non- rocket sports
 1. منابع
 2. .2 اشمیت. لی ) 2932 (. یادگیری و کنترل حرکتی. ترجمه رسول حمایت طلب و عبدالله قاسمی. نشر علم وحرکت .
 3. .1 مگیل. ریچاردای ) 2932 (. یادگیری حرکتی. ترجمه محمد کاظم واعظ موسوی و دکتر معصومه شجاعی. نشر بامداد کتاب .
 4. .9 توماس ویلسون ) 2900 (. جف فالکل. بینایی در ورزش. ترجمه عبدالله قاسمی و مریم موءمنی. ناشر دانشگاه آزاد واحد علوم و
 5. تحقیقات تهران .
 6. Vaeyens. R. Lenoir. M. Williams. A. M. Mazyn. Phillippartes R. M. (2007a) The Effect of task constraints on visual search behavior and decision making in youth soccer players. Journal of Sport Exercise Psychology; 29 (2): 147-69.
 7. HODGE. R.D. ATKINSON. J. GILL. B. CRELIER. G.R. MARRETT. S. & PIKE. G.B. (1999). Linear coupling between cerebral blood flow and oxygen consumption in activated human cortex. Proclaimed National Academy of Science in USA. 96(16): 9403 – 9408.
 8. HARRIS. L.R. & JENKIN. M. (1998). Vision and Action. Cambridge: Cambridge University Press.
 9. WILLIAMS. A.M. & ELLIOT. D. (1999). Anxiety. Expertise. and Visual Search Strategy in Karate. Journal of Sport and Exercise Psychology. 21: 362 - 375.
 10. Abernethy B. Training the visual-perceptual skills of athletes. The American journal of sports science; 24 (6) 1996:89-92.
 11. Wilson. T. A. Falkel. J. (2004). SportsVision: training for better performance. Champaign. IL. Human Kinetic.
 12. www.drlampert.com. Visual therapy – Sports vision training. Giving you the visual advantage. retrieved on 2004/02/05.
 13. ATKINS. D.L. (1998). The eye and sense of vision. Journal of Science and Medicine in Sport. 1(1): 3 - 17.
 14. Abernethy. B. & Wood. J. M. (1977). An assessment of the efficacy of sports vision training programmes.Optometry Vision Sci. 74 (8): 646-65.
 15. Erickson. G. (2007). Sports Vision: vision care for the enhancement of sports performance.S.Louis. Butterworth-Heinemann Elsevier.
 16. .24 گالاهو. ازمون ) 2903 (. درک رشد حرکتی در دوران مختلف زندگی. ترجمه دکتر فولادیان و همکاران. نشر علم و حرکت .
 17. Sebastian Schwab and Daniel MemmertGerman(2011) Sport University Cologne. Institute of Cognitive and Team/Racket Sport Research. Köln. Germany The impact of a sports vision training program in youth field hockey players.
 18. Maman Paul. (2011). Faculty of Sports Medicine & Physiotherapy.Guru Nanak Dev University.AmritsarPunjab. India- 143001 ROLE OF PORTS VISION AND EYE HAND COORDINATION TRAINING IN PERFORMANCE OF TABLE TENNIS PLAYER
 19. Sillero Quintana M. Refoyo Roman I. Lorenzo Calvo A. (2007) SampedroMolinuevo J. Perceptual visual skills in young highly skilled basketball player. Perceptual Motor Skills. Apr; 104(2):547-61.
 20. Campher. J. (2008) The role of visual skills and its impact on skillsperformance of cricket players. Dissertation. University of Pretoria.
 21. MARCELLO ALVES, FRANK SPANIOL & OSCAR ERICHSEN. (2014) Visual skills of elite Brazilian soccer players. 1Kinesiology Department, Texas A&M University Corpus Christi, USA. 2Clube Atletico Paranaense, Brazil.
 22. .18 باقرزاده فضل ا... و شیخ. ) 2907 (. یادگیری و کنترل حرکتی )نظریه ها و مفاهیم(. تهران. بامداد کتاب.
 23. .12 جعفرزاده پور ابراهیم. یارقلی محمد. ) 2909 (. مقایسه تیز بینی در شرایط کاهش نور و سهولت تطابقی قهرمانان تنیس روی
 24. میز و غیر ورزشکاران. گروه بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران.
 25. .11 قاسمی. عبدالله. نمازی زاده ) 2931 (. تعیین و مقایسه چند مهارت بینایی منتخب و مهارت تصمیم گیری داوران خبره.
 26. مبتدی و افراد غیر ورزشکار و بررسی ارتباط بین این مهارتها. رساله دکتری تربیت بدنی. دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
 27. تهران.
 28. .19 Williams. A. M. &Davids. K. Burvitz L. Williams JG (1994). Visual searchstrategies in experienced and inexperienced soccer players.
 29. PJ Du Toit. PE Krüger. AF Mahomed. M Kleynhans. T Jay-Du Preez. C Govender. J Mercier(2011) The effects of sports vision exercises on the visual skills of university students.
 30. Sapcota K. Koirala S. Shakya S. Chaudhary M and Paudel P. (2006). Visualstatus of Nepalese national football and cricket players. Nepal Medicinecollection journal. Dec;8(4): 280-3
 31. CHRISTENSON. G.N. & WINKELSTEIN. A.M. (1988a). Visual skills of athletesversus non-athletes: development of a sports vision testing battery. Journal ofAmerican Optometry Association. 59(4): 666 – 675.
 32. .16 جعفرزاده پور ابراهیم، یارقلی محمد ) 2909 (. مقایسه تیز بینی درشرایط کاهش نور و سهولت تطدابقی قهرماندان تندیس
 33. روی میز وغیر ورزشکاران.گروه بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران.
 34. Ludeke. A. & Ferreira. J.T. (2003). The difference in visual skills between professional versus non-professional rugby players. S AfrOptom. 62(4):150-158