ارتباط بین استحکام روانی و بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان: نقش واسطه‌ای فعالیت بدنی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین استحکام روانی و بهزیستی روان­شناختی با نقش واسطه ­ای فعالیت بدنی در بین دانشجویان بود. روش: روش اجرای این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیۀ دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود. از بین آنان 201 نفر به صورت نمونه ­­گیری در دسترس (میانگین سنی37/3 ±05/23) انتخاب شدند. شرکت­ کنندگان پرسش­نامه ­های بین ­المللی فعالیت بدنی کرایک (2003)، استحکام روانی کلاف (2002)، بهزیستی روان­شناختی ریف (1989) را تکمیل نمودند. برای تحلیل داده ­ها از روش­های ضریب همبستگی، شاخص برازندگی و بوت استرپ استقاده شد.. یافته ­ها: نتایج این پژوهش نشان داد که متغیر فعالیت بدنی در رابطه ­ی بین استحکام روانی و بهزیستی روانشناختی به­ عنوان متغیر میانجی ایفای نقش می­کند. نتایج ضرایب همبستگی نشان داد بین اکثر خرده­ مقیاس ­های استحکام روانی و بهزیستی روان­شناختی (به جز پذیرش خود با کنترل هیجان و اعتماد بین فردی، روابط مثبت با دیگران با اعتماد بین فردی، تسلط بر محیط با اعتماد بین فردی) ارتباط معناداری وجود داشت. قوی­ترین ارتباط­ها بین اعتماد به توانایی ­های خود با پذیرش خود، کنترل زندگی با خودمختاری، تعهد با خودمختاری  و با تسلط بر محیط وجود داشت. نتیجه گیری: تشویق دانشجویان به انجام فعالیت­ های بدنی و ورزشی در سنین جوانی و بلوغ می­تواند به افزایش سلامت روانی و بهزیستی روان­شناختی در آنها کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between mental toughness and psychological well-being in students: the intermediate role of physical activity

نویسندگان [English]

 • Rasoul Abedanzadeh
 • Sajad Parsaei
 • Elham Purkargar
Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

Aim: The purpose of this paper was the study of relationship between mental toughness and psychological well-being among students with intermediate role of physical activities. Method: The method of this research was descriptive-correlation. Statistical society included all of students of Shahid Chamran university of Ahvaz that were studying in 1394 (N=14800). Among this society, 201 participants that were at available selected randomly (age mean: 23/05 ± 3/37). Participants completed psychological well-being, mental toughness and international physical activity questionnaires. Used statistical tests were correlation coefficient, goodness indices and bootstrap. Data analyzing conducted with SPSS 17 and AMOS 18 software and significant level considered 0/05 for whole the analyzing. Findings: The results of this research indicated physical activity mediate the relationship between mental toughness and psychological well-being. Correlation coefficients showed significant relations there were between majority of subscales mental toughness and psychological well-being except relations between self-acceptance and emotion control and interpersonal confidence, positive relation with others and interpersonal confidence, environmental mastery and interpersonal confidence. The strongest relations found between abilities confidence with self-acceptance, life control with self-determination, commitment with self-determination and with environmental mastery. Conclusion: Encouragement of students to perform sport and physical activities in young and maturity period induce the increase in mental health and psychological well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Physical activity
 • Mental toughness
 • Psychological well-being
 • students
 1. احمدی، مالک، نمازی‌زاده، مهدی، بهزادنیا، بهزاد (1392). ارتباط بین نیازهای پایه‌ای روان‌شناختی و شاخص‌های بهزیستی (فضلیت‌گرا و لذت‌گرا) در فعالیت بدنی معلولان جسمی-حرکتی. مطالعات روان‌شناسی ورزشی، شماره 6، صص 104-95.
 2. بخشی ارجنکی، بتول، شریفی، طیبه، قاسمی پیربلوطی، محمد (1394). بررسی رابطه بهزیستی روان‌شناختی، نگرش دینی، عزت نفس و سرسختی روان‌شناختی با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری ذر بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و دولتی شهرکرد. مدیریت ارتقای سلامت، دوره 4، شماره 3، تابستان 1394، صص 69-60.
 3. بیانی، علی اصغر، کوچکی، آشور محمد، گودرزی، حسنیه، (1386). اعتبار و روایی مقیاس رضایت از زندگی (SWLS). روان‌شناسی تحولی (روان‌شناسان ایرانی).
 4. جعفری، عیسی، حاجلو, نادر، فغانی, رامین، خزان،، کاظم، (1391). رابطه بهزیستی معنوی و سرسختی روان‌شناختی با سلامت روانی سالمندان. تحقیقات علوم رفتاری/ دوره 10/ شماره 6/ ویژه نامه سلامت روان.
 5. دهستانی اردکانی، مجتبی، پورآذر، مرتضی، کاشفی، مجتبی، مومنی، سولماز، (1390). مقایسه بهزیستی روان‌شناختی و تاب آوری در نیروهای پلیس ورزشکار و غیر ورزشکار شهر تهران. پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزش، ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، ورزش و پلیس.
 6. عبدلی، بهروز، عابدان‌زاده، رسول، رمضان‌زاده، حسام، (1392). رابطة بین استحکام روانی و راهبردهای روان‌شناختی در دانشجویان ورزشکار. مطالعات روان‌شناسی ورزش، شماره 3،. بهار 1392، صص 50-39.
 7. قاسم‌پور، عبدالله، جودت، حیدر (1392). مقایسه بهزیستی روان‌شناختی در دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دوره 13، شماره 2.
 8. طاهر نشاط دوست، حمید، (1382). هنجاریابی پرسش‌نامه خلق و احساس، فصل‌نامه روان‌شناسی.
 9. Aldana, S. G., Sutton, L. D., & Jacobson, B. H. (1996). Relationship between leisure time physical activity and perceived stress. 82(1): 315e321
 10. Bandura, A. (2005). The primacy of self-regulation in health promotion. Journal of applied sport psychology. 54(2): 245-254.
 11. Bauger L. Personality, Passion. (2011). Self-steem and Psychological Well-being among Junior Elite Athletes in Norway. Preventive Medicine 30: 17-25
 12. Craig CL, Marshall AL, Sjostrom M, Bauman AE, Booth ML, Ainsworth BE. (2003). International physical activity questionnaire: 12-country reliability and validity. Med Sci Sports Exerc. 35(8): 81-95.
 13. Deirdre Scully, John Kremer, Mary M Meade, Rodger Graham, Katrin Dudgeon. (1998). Physical exercise and psychological wellbeing: acritical review. 20(2): 272-284.
 14. Fist J, Fist G. Personality Theory. (2003). 7 st. ed, New York press, 346-9.
 15. Markus Gerber a, Nadeem Kalak b, Sakari Lemola c, Peter J. Clough d, Uwe Pühse a, Catherine Elliot a, Edith Holsboer- Trachsler b, Serge Brand. (2012). Adolescents’ exercise and physical activity are associated with mental toughness. Mental Health and Physical Activity. 5(12): 35-42.
 16. Abdollah Ghasempour, Heidar Jodat, Masomeh Soleimani,Kiomars Zhaleh Shabanlo. (2013). Happiness as a Predictor of Psychological Well-Being of Male Athlete Students. Annals of Applied Sport Science. 1(2): 25-32.
 17. Greenleaf C, Boyer E, Petrie T. (2009). High School Sport Participation and Subsequent Psychological Well-Being and Physical Activity: The Mediating Influences of Body Image, Physical Competence, and Instrumentality. 61(3): 714-26.
 18. Hazavehei SMM, Asadi Z, Hassanzadeh A,Shekarchizadeh P. (2008). Comparing the effect of two methods of presenting physical education πcourse on the attitudes and practices of femalestudents towards regular physical activity in Isfahan University of Medical Sciences]. Iranian Journal of Medical Education. 8 (1) :121-131.
 19. Jamhari ،F. (2002) Survey the relationship between hardiness and propensity to anxiety and depression among men and women students of universities of Tehran. doctoral dissertation General Psychology، University of AllamehTabataba of Tehran.
 20. Krawczynski, Marcin, Olszewski, Henryk. (2000). Psychological well-being associated with a physical activity programme for persons over 60 years old. Psychology of Sport and Exercise. 1(2000): 57–63.
 21. Leah, J. B. (2009). Health Enhancing Physical Activity and Eudaimonic Well-being. Dean of the College of Kinesiology. S7N 5B2.
 22. Crust, Lee. (2007). Mental Toughness in Sport: A Review. IJSEP, 5: 270-290.
 23. Narimani M, Ghafari M, Abolghasemi A, Ganji M. (2006). The comparison of mental health and locus of control inprofessional and amateur athlete. (2): 15-28.
 24. Netz, Yael, Wu, Meng-Jia. (2005). Physical Activity and Psychological Well-Being in Advanced Age: A Meta-Analysis of Intervention Studies. Psychology and Aging. 20(2). 272–284.
 25. Opdenacker J, Boen F, Bourdeaudhuij D, Auweel, Y. (2008). Explaining the psychological effects of a sustainable lifestyle physical activity intervention among rural women. Mental Health and Physical Activity. 1(2): 74-81.
 26. Quested, E., & Duda, J. L. (2009). Perceptions of the Motivational Climate, Need Satisfaction, and Indices of Well- and Ill-Being Amoung Hip Hop Dancers. 13(1): 10-19.
 27. Ryff CD. (1989) Happiness is everything or is it? Explorations on the meaning of psychological wellbeing. 57(6): 69–81.
 28. Seligman ME, Csikszentmihalyi M. (2000). Positive psychology: An introduction. Am Psychol. 55(1): 5-14.
 29. Elizabeth Stamp a, Lee Crust a, Christian Swann a, John Perry b, Peter Clough c, David Marchant. (2015). Relationships between mental toughness and psychological wellbeing in undergraduate students. Personality and Individual Differences, volume 75, pages 170-174.
 30. Zahed A, Ghasempour A, Hasanzadeh SH. (2009). A comparison of hope and humor in athlete and no athlete students. J Human Sci. 26(11): 117-28.