مقایسه تأثیر آموزش مهارت‌های ژیمناستیک و بازی‌های آزاد بر رشد ادراکی - حرکتی کودکان

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

دانشجوی دکتری رشد حرکتی

چکیده

چکیده:هدف تحقیق: هدف از تحقیق حاضر مقایسه شایستگی حرکتی کودکانی است که در تابستان 94 در کلاس‌های ژیمناستیک شرکت کرده بودند با کودکانی است که در همان سال در کلاس‌های بازی‌های آزاد شرکت کرده بودند. روش تحقیق: شایستگی حرکتی دو گروه توسط فرم کوتاه آزمون اوزورتسکی در زمان شروع کلاس‌ها و 12 هفته بعد، پس از خاتمه کلاس‌ها اندازه‌گیری شد. پس از 12 هفته و هر هفته سه جلسه تمرین دوباره آزمون گرفته شد. برای تحلیل داده در سطح معنی‌داری کمتر از 50/0 از آزمون‌های کولموگروف اسمیرنوف و تی مستقل استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که ژیمناستیک کاران در مهارت‌های حرکتی درشت، ظریف و نمره کل آزمون به‌صورت معنی‌داری برتر از گروه بازی‌های آزاد بودند. نتیجه‌گیری: صرفاً فراهم‌سازی محیط غنی برای دست‌یابی به شایستگی حرکتی کودکان کافی نیست بلکه کودکان برای دست‌یابی به رشد حرکتی مطلوب به راهنمایی و هدایت سازمان‌یافته نیاز دارند و باید مهارت‌های حرکتی بنیادی را بیاموزند و به نظر می‌رسد ورزش ژیمناستیک با توجه به نوع زمینه ورزشی آن می‌تواند بیشتر مهارت‌های حرکتی پایه را شامل شود و درنهایت شایستگی حرکتی را افزایش دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison the effect of gymnastic training and free playing on motor Proficiency of children

نویسندگان [English]

 • Manijeh Arabi
 • Vahideh Velayati
 • Sedigheh Sahebi
PhD student in motor development
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was the motor proficiency in comparison with children who participated in summer 1394 gymnastic class and who participated in summer free play class that time. Methods: Motor proficiency was assessed at the beginning of classes and at the end of classes after 12 weeks with Bruininks – oseretsky test of motor proficiency. There were 15 participant in each group and the variance of pretest scores were equal in both group. After 12 weeks and tree session in each week motor proficiency was assessed again. For data analysis in meaningful level less than 0/05, kolmogrov – smirnov test, t – test was used. Results: The result showed that gymnastic group were effectively better in growth, fine and total motor proficiency scores. Conclusions: it shows that just free play in enrich environment is not enough to reach children`s motor proficiency. Also they need organized/systematic guidance. And should learn the fundamental basic movement to achieve optimal motor development. It seems that gymnastic with regard to its sport base can contain most of the fundamental basic movement and as a result improve motor proficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

 • 1
 • Free games 2
 • Motor competence 3
 • Gymnastics 4
 • Basic motor skills
 1. Bastik C, Kalkavan A, Yamaner F, Sahin S, Gullu A. Investigation of Basic Motor Skills According to TGMD-2 Test on Male Athletes of 10 Ages Group Who Participated to Competitions in Different Sports Branches. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2012;46:4741-5.
 2. Nazario PF, Vieira JLL. Sport context and the motor development of children. Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano. 2014;16(1):86-95.
 3. Fahimi M, Aslankhani MA, Shojaee M, Beni MA, Gholhaki MR. The effect of four motor programs on motor proficiency in 7-9 years old boys. Middle-East Journal of Scientific Research. 2013;13(11):1526-32.
 4. Holfelder B, Schott N. Relationship of fundamental movement skills and physical activity in children and adolescents: A systematicreview. Psychology of Sport and Exercise. 2014;15(4):382-91.
 5. Dibek E. Implementation of visual motor ability enhancement program for 5 years old. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2012;46:1924-32.
 6. Sheehan DP, Katz L. The effects of a daily, 6-week exergaming curriculum on balance in fourth grade children. Journal of Sport and Health Science. 2013;2(3):131-7.
 7. Logan S, Robinson L, Wilson A, Lucas W. Getting the fundamentals of movement: a meta‐analysis of the effectiveness of motor skill interventions in children. Child: care, health and development. 2012;38(3):305-15.
 8. Fransen J, Pion J, Vandendriessche J, Vandorpe B, Vaeyens R, Lenoir M, et al. Differences in physical fitness and gross motor coordination in boys aged 6–12 years specializing in one versus sampling more than one sport. Journal of sports sciences. 2012;30(4):379-86.
 9. Hynes-Dusel J. Motor development in elementary children. Strategies. 2002;15(3):30-4.
 10. Palma MS, Pereira BO, Valentini NC. Guided play and free play in an enriched environment: Impact on motor development. Motriz: Revista de Educação Fisica. 2014;20(2):177-85.
 11. Gentier I, D’Hondt E, Shultz S, Deforche B, Augustijn M, Hoorne S, et al. Fine and gross motor skills differ between healthy-weight and obese children. Research in developmental disabilities. 2013;34(11):4043-51.
 12. Lucas BR, Latimer J, Doney R, Ferreira ML, Adams R, Hawkes G, et al. The Bruininks-Oseretsky test of motor proficiency-short form is reliable in children living in remote Australianaboriginal communities. BMC pediatrics. 2013;13(1):1.
 13. Rudd J, Farrow D, Barnett L, Berry J, Borkoles E, Polman R. A pilot study to evaluate the efficacy of the ‘Launchpad’gymnastics programme at developing children's motor coordination and fundamental movement skills. Journal of Science and Medicine in Sport. 2014(18):e11.
 14. Neto OB, Barbieri FA, Barbieri RA, Gobbi LTB. Agility, speed and motor skill performance of practitioners and non-practitioners of soccer. Fitness & Performance Journal (OnlineEdition). 2009;8(2).
 15. PL M. Play in School Context. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2013;76:597-601.
 16. Garcia C, Barela JA, Viana AR, Barela AMF. Influence of gymnastics training on the development of postural control. Neuroscience letters. 2011;492(1):29-32.
 17. Stodden DF, Goodway JD, Langendorfer SJ, Roberton MA, Rudisill ME, Garcia C, et al. A developmental perspective on the role of motor skill competence in physical activity: An emergent relationship. Quest. 2008;60(2):290-306.
 18. Flaes SAB, Chinapaw MJ, Koolhaas CM, van Mechelen W, Verhagen EA. More children more active: Tailored playgrounds positively affect physical activity levels amongst youth. Journal of Science and Medicine in Sport. 2015.