تأثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر کنترل قامت تکلیف فراقامتی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه تهران

چکیده

هدف تحقیق: از جمله مداخلات روان­شناختی که می‏تواند بر بهبود و موفّقیّت عملکرد حرکتی و ورزشی افراد تأثیرگذار باشد، خودگفتاری است. لذا، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر کنترل قامت تکلیف فراقامتی در دختران 9 تا 12 ساله بود. روش تحقیق: در این پژوهش 60 نفر مشارکت داشتند، که به صورت تصادفی به سه گروه خودگفتاری انگیزشی، آموزشی و کنترل تقسیم شدند. شیوة مداخله بدین صورت بود که آزمودنی­ ها برای بار اوّل تکلیف فراقامتی را در 3 کوشش انجام ­دادند، سپس برای بار دوّم گروه­ های تحت مداخله، 15 ثانیه قبل از اجرای تکلیف فراقامتی، خودگفتاری آموزشی و انگیزشی را با خودشان ذکر­ کردند، و گروه کنترل بدون هیچ مداخله ­ای آزمون را اجرا کرد. یافته ­ها: نتایج تحلیل واریانس یک­طرفه نشان داد که عملکرد گروه خودگفتاری انگیزشی نسبت به گروه خودگفتاری آموزشی (0/043=P)، و گروه کنترل (0/013=P)، بهتر بود. امّا تفاوت معناداری بین عملکرد گروه خودگفتاری آموزشی و کنترل مشاهده نشد (0/462=P). نتیجه­ گیری: این یافته­ ها از به کارگیری خودگفتاری انگیزشی به عنوان راهبردی کارآمد در بهبود کنترل قامت تکلیف فراقامتی حمایت می­کند. همچنین این حقیقت که کودکان می­توانند از خودگفتاری انگیزشی سود ببرند، کاربردهای مهمی برای تربیت ­بدنی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Instructional and Motivational Self-Talk on Postural Control of Suprapostural Task

نویسندگان [English]

 • Nastaran Naderirad 1
 • Shahzad Tahmasebi bourejeni 2
1 Shahid Beheshti University
2 Tehran University
چکیده [English]

purpose: The aim of present study was to examine the effectiveness of instructional and motivational self-talk on postural control of supra postural task in from 9 to 12 years old. Methodology: In this study, 60 subjects participated, that were divided randomly into three groups: instructional self-talk, motivational self-talk and control groups. The first, participants performed the supra postural task in 3 trials. Then the process was performed for the second order in the same manner but in this stage, the experimental groups, performed instructional and motivational self-talk 15 seconds before the supra postural task. Control group was performed test without intervention. Results: The result of one-way ANOVA showed that the performance of motivational self-talk group was better than the instructional self-talk group (P=0.043), and control groups (P=0.013). But there was no significant difference between performance of instructional self-talk and control groups (P=0/621). Conclusion: These findings supports from applying the motivational self-talk as an effective strategy to improvement of the postural control of supra postural task. Also the fact that children could benefit from motivational self-talk, has important implications for Physical Education

کلیدواژه‌ها [English]

 • Instructional instruction
 • Motivational instruction
 • Balance- Supra postural
 1. Dorri, N., Aslankhani, M.A., & Farokhi, A. (2015). The Effect of Instructional and Motivational Self-Talk on Volleyball Serving Performance. International Journal of Basic Sciences and Applied Research. 4(6): Pp: 334-339.
 2. Weinberg̦, R.S., & Gould, D. (2011). Founduation of sport and exercise phychology. champaign. IL: Human Kinetics. Pp: 363-393.
 3. Hardy, J., Hall, C.R., Gibbs, C., & Greenslade, C. (2005). Self-talk and gross motor skill performance:
 4. An experimental approach. Athletic insight. 7(2): Pp: 43-54.
 5. Chroni, S., Perkos, S., & Theodorakis, Y. (2007). Function and preferences of motivational and instructional self-talk for adolescent basketball players. Athletic Insight. 9(1): Pp: 19-31.
 6. Theodorakis, Y., Weinberg, R., Natsis, P., Douma, I., & Kazakas, P. (2000). The effects of
 7. motivational versus instructional self-talk on improving motor performance. Sport Psychologist.
 8. (3): Pp: 253-271.
 9. Hardy, J. (2006). Speaking clearly: A critical review of the self-talk literature. Psychology of Sport a
 10. nd Exercise. 7(1): Pp: 81-97.
 11. Hatzigeorgiadis, A., Zourbanos, N., Mpoumpaki, S., & Theodorakis, Y. (2009). Mechanisms
 12. underlying the self-talk–performance relationship: The effects of motivational self-talk on self-confidence and anxiety. Psychology of Sport and Exercise. 10(1): Pp: 186-192.
 13. Mellalieu, S., & Hanton, S. (2008). Advances in applied sport psychology: A review: Routledge.
 14. Journal of Psychology & Bihavioral Studies. Pp: 102-113.
 15. Zinsser, N., Bunker, L., & Williams, J.M. (2006). Cognitive techniques for building confidence and
 16. enhancing performance. Applied sport psychology: Personal growth to peak performance. 5: Pp: 349-381.
 17. Theodorakis, Y., Hatzigeorgiadis, A., & Chroni, S. (2008). Self-talk: It works, but how? Development and preliminary validation of the functions of self-talk questionnaire. Measurement in Physical education and exercise Science. 12(1): Pp: 10-30.
 18. Ricotti, L., Rigosa, J., Niosi, A., & Menciassi, A. (2013). Analysis of balance, rapidity, force and reaction times of soccer players at different levels of competition. PloS one. 8(10): Pp: 35-87.
 19. Stoffregen, T.A., Pagulayan, R.J., Bardy, B.G., & Hettinger, L.J. (2000). Modulating postural control to facilitate visual performance. Human Movement Science. 19(2): Pp: 203-220.
 20. Wulf, G. (2007). Attention and motor skill learning. Human Kinetics. Pp:80-90
 21. Schmidt, RA., & Lee, T. (2011). Motor control and learning: A behavioral emphasis. Human Kinetics
 22. Publishers. Pp: 60-150.
 23. Chang, Y-K., Ho, L-A., Lu, F.J-H., Ou, C-C., Song, T-F., & Gill, D.L. (2014). Self- talk and softball
 24. performance: The role of self-talk nature, motor task characteristics, and self-efficacy in novice softball
 25. players. Psychology of Sport and Exercise. 15(1): Pp: 139-145.
 26. Zourbanos, N., Hatzigeorgiadis, A., Bardas, D., & Theodorakis, Y. (2013). The effects of self-talk on
 27. dominant and non-dominant arm performance on a handball task in primary physical education students.
 28. The Sport Psychologist. 27: Pp: 171-176.
 29. Kolovelonis, A., Goudas, M., & Dermitzaki, I. (2012). The effects of self-talk and goal setting on self-
 30. regulation of learning a new motor skill in physical education. Journal of Sport and Exercise Psychology.
 31. (3): Pp: 221-235.
 32. Kolovelonis, A., Goudas, M., & Dermitzaki, I. (2011). The effects of instructional and motivational
 33. self-talk on students’ motor task performance in physical education. Psychology of Sport and Exercise.
 34. (2): Pp: 153-158.
 35. Linner, L. (2011). The effects of instructional and motivational self-talk on self- efficacy and
 36. performance in golf players. Halmstad University School of Social and Health Sciences Sport
 37. Psychology. Pp: 61-90.
 38. Araki, K., Mintah, J.K., G Mack, M., Huddleston, S., Larson, L., & Jacobs, K. (2006). Belief in self-
 39. talk and dynamic balance performance. Journal of Sport Psychology. 8(4): Pp:1-12.
 40. سلاجقه، علی؛ صابری کاخکی، علیرضا؛ زارع‌زاده، مهشید. (1393). اثر نوع کانون توجه به صورت خودگفتاری بر اکتساب و یادداری پاس سینۀ بسکتبال. رفتار حرکتی، (16)، صفحات: 107-120.
 41. Jabbari, E., Rouzbahani, M., & Dana, A. (2013). The Effects of Instructional and Motivational Self-
 42. Talk on Overt and Covert Levels of Motor Performance. Journal of Psychology & Bihavioral Studies,
 43. (1); Pp: 1-10.
 44. اقدسی، محمّد‌تقی؛ ترابی، فرناز؛ طوبی، نسرین. (1392). مقایسه تأثیر خودگفتاری آموزشی بر عملکرد و یادگیری پرتاب دارت دختران در اواخر کودکی و دورۀ نوجوانی. رفتار حرکتی، 12، صفحات: 83-96.
 45. Dana, A., Shirazi, R., Jalili, F., & Zamanian, F. (2011). The Effect of Instruction and Motivational
 46. Self Talk on Performance and Retention of Discrete and Continuous Motor Tasks. Australian Journal of
 47. Basic & Applied Sciences. 5(8): Pp: 40-53.
 48. Boroujeni, S.T., & Ghaheri, B. (2011). The effect of motivational self-talk on reaction time. Procedia-
 49. Social and Behavioral Sciences. 29: Pp: 606-610.
 50. طهماسبی بروجنی، شهزاد؛ شهبازی، مهدی؛ ایزانلو، زهرا. (1389). تأثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر اجرای مهارت‌های پاس و شوت بسکتبال. رفتار حرکتی و روا نشناسی ورزشی، 7، صفحات: 91-106.
 51. رضایی، فاطمه؛ فرخی، احمد. (1388). اثر خودگفتاری آموزشی بر اجرای مهارتهای حرکتی ساده و پیچیده دانشجویان تربیت بدنی. رشد و یادگیری حرکتی _ ورزشی، صفحات: 126-140.
 52. Wulf, G., Mercer, J., McNevin, N., & Guadagnoli, M.A. (2004). Reciprocal influences of attentional
 53. focus on postural and suprapostural task performance. Journal of Motor Behavior. 36(2): Pp: 189-199.
 54. Carmeli, E., Bar-Chad, S., Lotan, M., Merrick, J., & Coleman, R. (2003). Five clinical tests to assess
 55. balance following ball exercises and treadmill training in adult persons with intellectual disability. The
 56. Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences. 58(8): Pp: M767-M772.
 57. Miller, S.J. (2001). A Biomechanical Analysis of the Anterior Balance Reach Test. Human kinetics.
 58. Pp: 35-89.
 59. Reiman, M.P., & Manske, R.C. (2009). Functional testing in human performance. Human kinetics.
 60. Pp: 56-87.
 61. Lahtinen, U., Rintala, P., & Malin, A. (2007). Physical performance of individuals with intellectual
 62. disability: A 30-year follow-up. Adapted Physical Activity Quarterly. 24(2): Pp: 125.
 63. Magill, RA. (2011). Motor learning and control: Concepts and applications. McGraw-Hill Boston,
 64. MA. Pp: 185-313.
 65. Gould, D., Eklund, R.C., & Jackson, S.A. (1993). Coping strategies used by US Olympic wrestlers.
 66. Research quarterly for Exercise and Sport. 64(1): Pp: 83-93.
 67. Landin, D, & Hebert, E.P. (1999). The influence of self-talk on the performance of skilled female
 68. tennis players. Journal of Applied Sport Psychology. 11(2): Pp: 263-282.
 69. Nideffer, R.M., & Sharpe, R.C. (1993). Attention control training. Handbook of research in sport
 70. Psychology. Pp: 542-556.