دوره و شماره: دوره 1400، شماره 2، مهر 1400 
نقش سه گانه تاریک شخصیت و استحکام روانی در پیش بینی نگرش به دوپینگ بدنسازان

صفحه 1-13

10.52547/mbsp.6.2.1

فرزین باقری شیخانگفشه؛ رضا شباهنگ؛ معصومه کوکلی؛ سیده فرناز صدیقیان؛ دانیال علیزاده