دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، آبان 1391 
اثر یک برنامه تمرین یوگا بر کاهش افسردگی زنان آزاردیده شهر کرمانشاه

عادله زهتاب نجفی؛ سید محمدکاظم واعظ موسوی؛ سیده افروز موسوی؛ صفورا سالمی