تاثیر برنامه ی آموزش هوش هیجانی بر عملکرد ورزشی دانش آموزان ورزشکار

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف تحقیق: بررسی تاثیر برنامه‌ی آموزش هوش هیجانی بر عملکرد ورزشی دانش آموزان ورزشکار دبیرستان تربیت بدنی شهر تبریز است. روش تحقیق: این تحقیق نیمه تجربی بوده و با طرح پیش آزمون و پس آزمون و با گروه کنترل انجام شده است. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانش آموزان دبیرستان تربیت بدنی تختی شهر تبریز است که رشته ی تربیت بدنی را آموزش می بینند. از بین 120 دانش‌آموز جامعه تعداد 48 دانش آموز برای نمونه انتخاب شدند و در 3 رشته ورزشی قرار گرفتند. ابتدا برنامه‌ی آموزش هوش هیجانی دانیل گلمن به مدت 5 هفته برای دانش آموزان گروه تجربی آموزش داده شد و بعد عملکرد دانش آموزان با استفاده از آزمون استاندارد ایفرد در سه رشته‌ی بسکتبال، والیبال و هندبال مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین داده‌های تحقیق با استفاده از آزمون آماری تی در سطح اطمینان 95/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج: نتایج تفاوت معناداری بین گروه کنترل و تجربی در رشته های والیبال و هندبال در پس آزمون را نشان داد. گروه تمرین داده شده در رشته های والیبال و هندبال در پس آزمون بهتر از گروه کنترل عملکرد داشته و نمرات بهتری کسب کردند. در ضمن نتایج تفاوت معناداری را در نمرات عملکرد گروه کنترل و تجربی در رشته بسکتبال نشان نداد.

کلیدواژه‌ها