بررسی کارایی نظریه رفتار سازمان یافته در تبیین مصرف مکمل در بین کشتی گیران نخبه ملی

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه تبریز

چکیده

هدف تحقیق: هدف از این تحقیق بررسی کارایی نظریه رفتار سازمان یافته در تبیین مصرف مکمل در میان کشتی گیران نخبه ملی بود. روش تحقیق: به همین منظور، 146 نفر از کشتی‌گیران تیم‌های ملی ایران که در سال های 1389 و 1390 در اردوهای انتخابی و آماده‌سازی شرکت در مسابقات آسیایی و جهانی شرکت داشتند به عنوان گروه نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه زمینه‌یابی مکمل‌های ورزشی هاسمن (2006) استفاده شد. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج: نتایج نشان داد که مدل اندازه‌گیری نظریه رفتار با برنامه از برازش ضعیفی برخوردار است. به هرحال، مولفه‌های مدل تقریبا 59% واریانس قصد رفتاری را تبیین می‌کنند. هنجارهای ذهنی قوی‌تری (β = 0/65) و کنترل رفتاری ادراک شده (β = 0/07) ضعیف ترین شاخص پیش بین بود. بحث و نتیجه‌گیری: در مجموع نظریه رفتار با برنامه قادر است میزان قابل توجهی از واریانس قصد رفتاری را در ارتباط با مصرف مکمل‌های ورزشی در کشتی‌گیران نخبه تبیین کند.

کلیدواژه‌ها