مقایسه زمان پاسخ سالمندان فعال و غیر فعال در سطوح مختلف شاخص توده بدنی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

چکیده

هدف تحقیق: هدف از انجام این پژوهش، بررسی و مقایسه زمان پاسخ سالمندان فعال و غیر فعال با سطوح مختلف شاخص توده بدنی بود. روش تحقیق: حجم نمونه شامل 60 مرد سالمند بود (30 نفر فعال و 30 نفر غیر فعال) پس از تعیین سطوح شاخص توده بدنی، آزمودنی های هر گروه به سه سطح پایین، متوسط و بالای شاخص توده بدنی تقسیم شده و زمان پاسخ آن‌ها بوسیله آزمون میدانی زمان حرکت و پاسخ انتخابی نلسون اندازه گیری شد. نتایج: نتایج آزمون تحلیل واریانس دوطرفه نشان داد تاثیر متغییرهای فعالیت‌بدنی تحلیل واریانس دوطرفه نشان داد تاثیر متغییرهای فعالیت‌بدنی، شاخص توده‌بدنی و همچنین تاثیر متقابل دو متغیر بر زمان‌پاسخ ازنظر آماری معنادار بود (05/0p

کلیدواژه‌ها