بررسی انتقال حرکت دودستی نامتقارن به حالت عکس آن: تحلیلی بر نظریه های حرکات دودستی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

3 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف تحقیق: هدف پژوهش حاضرارزیابی انتقال حرکات نامتقارن دودستی به حالت عکس آن بود و مدل‌های مطرح شده در مورد حرکات همزمان دودستی، بویژه مدل برنامه حرکتی تعمیم یافته مورد بحث قرار گرفت. این پژوهش استقلال اندام مجری از حافظه حرکتی با استفاده از یک تحقیق انتقال را نشان می دهد. روش‌ تحقیق: ابزار مورد استفادهاین تحقیق شامل دو دستگاه قلم نوری G-Note7100 که به دو دستگاه لپ‌تاپ با پورت USB اتصال می‌یافت، می‌باشد. آزمودنی‌های این تحقیق را دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران (تعداد 28 نفر) تشکیل دادند که همگی راست دست بودند و تکلیف هماهنگی دودستی نامتقارن را تمرین می‌کردند. نیمی از آزمودنی‌ها تکلیف را بصورت دست راست ستاره- دست چپ خط را تمرین می‌کردند و الگوی انتقال بصورت عکس تمرین بود. نتایج: نتایج تحقیق حاضر شواهدی قوی از انتقال مثبت حرکت هماهنگی دودستی کشیدن ستاره- خط، به حالت عکس آن رانشان داد. بحث و نتیجه‌گیری: انتقال مثبت بین اندامی در این تحقیق به تاثیر مثبت تجربه قبلی عملکرد مهارتی بوسیله اندام مجری دیگر اشاره دارد و بنابراین استقلال اندام مجری از حافظه حرکتی را نشان می دهد. این انتقال مثبت از نظریه برنامه حرکتی تعمیم یافته اشمیت و ماهیت مستقل مجری از بازنمایی حافظه‌ای برای مهارت‌های دودستی حمایت می کند. از نتایج تحقیقات مختلف به همراه تحقیق حاضر شاید بتوان چنین استنباط کرد که استقلال اندام مجری از حافظه حرکتی در حرکات هماهنگی دودستی به تفاوت در ویژگی‌های خاص حرکت دو دست بستگی دارد. این شواهد نشان می‌دهد که ارائه حرکتی، مستقل از اندام مجری است که نشان می‌دهد مهارت حرکتی را می‌توان به اندام‌های مجری متنوعی نسبت داد.

کلیدواژه‌ها