اثر یک برنامه تمرین یوگا بر کاهش افسردگی زنان آزاردیده شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه امام رضا

2 دانشگاه امام حسین(ع)

3 دانشگاه شهید چمران اصفهان

چکیده

هدف تحقیق: هدف از انجام این پژوهش تعیین اثر تمرین یوگا بر کاهش افسردگی زنان آزاردیده شهر کرمانشاه بود. روش تحقیق: بدین منظور از میان زنان آزار دیده مراجعه کننده به اورژانس اجتماعی کرمانشاه، 30 نفر که افسردگی آنان توسط آزمون بک تایید شده بود، با دامنه سنی 40-20ساله (میانگین:9/28 ; انحراف معیار:4/3) به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی ساده در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه جایگزین شدند. پس از اجرای هشت هفته تمرینات یوگا (هر هفته دو جلسه، هر جلسه 90 دقیقه، شامل چرخش آگاهی، حرکات کششی، آساناها، و شاواسانا) از طریق آزمون افسردگی بک مورد ارزیابی مجدد قرار گرفتند. نتایج: میانگین گروه‌ها با استفاده از آزمون کوواریانس نشان داد که تمرینات یوگا افسردگی زنان گروه آزمایش را کاهش داده است (81/6=F ، 001/0p< ). بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج، انجام تمرینات ساده، مفرح و کم هزینه یوگا با کاهش افسردگی زندگی زنان آزار دیده همراه است و می‌توان با به کارگیری این تمرینات در راستای بهبود مشکلات روان شناختی زنان آزار دیده گام برداشت.

کلیدواژه‌ها