تاثیر بازخورد خودکنترلی بعد از کوشش‌های موفق و ناموفق بر یادگیری یک تکلیف زمان‌بندی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده

هدف تحقیق:تحقیقات قبلی نشان داده ارائه بازخورد براساس تقاضای فراگیر برای یادگیری موثر است وکنترل خارجی ارائه بازخورد بعد از کوشش‌های موفق نسبت به کوشش‌های ناموفق به نتایج بهتری می‌انجامد. هدف تحقیق حاضر تاثیر درخواست بازخورد بعد از کوشش‌های موفق و ناموفق در شرایط خودکنترلی بود. روش تحقیق: 30 دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و تکلیفی را که شامل فشار دادن دکمه‌های2 ،4 ،6 و 8 صفحه کلید کامپیوتر با انگشت سبابه دست راست و با فواصل زمانی به ترتیب 300 و 200،400 میلی‌ثانیه بود (زمانبندی نسبی33.3و44.4و22.2 درصد)، در مراحل اکتساب و یادداری بود اجرا کردند. در مرحله انتقال فواصل زمانی 1.5 برابر بود ولی زمان‌بندی نسبی بدون تغییر باقی مانده بود. شرکت کنندگان براساس کوشش‌هایی که برای دریافت بازخورد انتخاب کرده بودند و با پاسخ‌دهی به پرسشنامه پایانی به گروه کوشش‌های موفق و ناموفق تقسیم شدند. از آزمون t مستقل جهت مقایسه گروه‌ها استفاده گردید. نتایج: نتایج تحقیق حاضر تفاوتی بین دو گروه در هیچکدام از مراحل تحقیق نشان نداد. بحث و نتیجه‌گیری: این امر نشان می‌دهد فراگیران بدون توجه به موفق یا ناموفق بودن، کوششی را که برای دریافت بازخورد انتخاب می‌کنند از فوائد سودمند آن بهره‌مند می‌گردند.

کلیدواژه‌ها