دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، آبان 1390 
مقایسه روش‌های مقابله با استرس در ورزشکاران سطوح مختلف قهرمانی

صفحه 0-0

رحیم رمضان‌ی نژاد؛ مهرعلی همتی نژاد؛ اعظم فضلی درزی؛ زهرا تصدقی