دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1390 
تأثیر اعتماد به نفس و انگیزش درونی بازیکنان، و انسجام و کارآمدی تیمی بر عملکرد تیم های والیبال

میثاق حسینی کشتان؛ رحیم رمضان نژاد؛ مهرعلی همتی نژاد؛ محمد ریحانی؛ کاظم دانش ثانی


انتظارات ورزشکاران نخبه از روانشناسی ورزش و موانع ورود روانشناسان ورزشیبه تیم های ورزشی در ایران

محمد خبیری؛ امیرحسین معماری؛ سیداحمد قاضی عسگر؛ توحید سیف برقی؛ رامین کردی؛ محمد اربابی