مقایسه تأثیر دو شیوه تمرینی ایروبیک و هیپ-هاپ بر بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان پسر

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند

2 دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف تحقیق: هدف پژوهش حاضر مقایسه تاثیر دو شیوه تمرینی ایروبیک و هیپ-هاپ بر بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان پسر دانشگاه ارومیه بود. روش تحقیق: روش تحقیق حاضر از نوع طرح‌های شبه آزمایشی با طرح سری‌های زمانی با چند گروه و شامل دو گروه تجربی و یک گروه کنترل بود. 60 نفر از بین افراد واجد شرایط در دانشگاه ارومیه با میانگین سنی 79/1±46/21 به صورت تصادفی ساده انتخاب و در سه گروه 20 نفره، جایگزین شدند. آزمودنی‌ها در گروه‌های تجربی به مدت 3 ماه هفته‌ای 3 جلسه در برنامه تمرینی شرکت نمودند. به منظور جمع‌آوری اطلاعات از مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف (1989) استفاده شد. نتایج: نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر نشان داد که تمرینات ایروبیک و هیپ-هاپ بر بهزیستی روان‌شناختی تأثیر معنی‌داری (001/0>p) داشت. نتیجه گیری: بطور کلی در این تحقیق نشان داده شد که تمرینات هیپ-هاپ به‌طور موثرتری به نسبت ایروبیک می‌تواند بر بهزیستی روانی دانشجویان تاثیرگذار باشد. با وجود اختلاف در میزان تاثیرات این دو نوع تمرین بر بهزیستی، انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه احتمالاً می‌تواند پاسخ روشن‌تری به‌ارمغان آورد که چه نوع تمریناتی به طور موثرتری بر بهزیستی دانشجویان تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها