تاثیر کانون توجه درونی و بیرونی بر نوسان‌های قامت و فعالیت الکتریکی عضلات ژیمناست‌های ماهر

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

هدف تحقیق: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر کانون توجه بر اجرا (نوسان‌های قامت) و تغییرات فعالیت الکتریکی در عضلات (EMG) ورزشکاران ماهر بود. روش تحقیق: بدین منظور 10 ورزشکار ‌مرد (19-26 سال) دارای دست‌کم10 سال سابقه فعالیت ورزشی در رشته ژیمناستیک؛ به صورت همطراز شده متقابل تحت دو شرایط کانون توجه درونی (تمرکز بر ساق) و بیرونی (تمرکز بر صفحه تعادل سنج) به اجرای تکلیف تعادل نیمه‌پویا پرداختند. در هر شرایط توجهی 10 کوشش 20 ‌ثانیه‌ای گرفته شد. نوسان‌ها قامت با استفاده از دستگاه تعادل‌سنج بایودکس و EMG با استفاده از دستگاه ME6000 ثبت و با آزمون t همبسته تحلیل شدند. نتایج: نتایج نشان داد، تغییر کانون توجه بر اجرا و نوسان های قامت تاثیری نداشت اما EMG تحت شرایط تمرکز بیرونی نسبت به درونی کمتر بود. نتیجه گیری: یافته‌های این تحقیق (کاهش EMG) از فرضیه عمل محدود حمایت کرد، اما مزایای تمرکز بیرونی برای اجرا در ورزشکاران ماهر را زیر سئوال برد. اگرچه کانون توجه بر عملکرد تعادل ورزشکاران ماهر تأثیری نداشت اما می‌تواند اثر عمیقی روی رفتار حرکتی و عوامل نروفیزیولوژیک زیربنایی آن داشته باشد، از جمله اینکه با تمرکز بیرنی فعالیت با کارایی بیشتر انجام می‌شود و این ورزشکاران حداقل در کیفیت حرکت از آن سود خواهند برد.

کلیدواژه‌ها