اثر رنگ‌های اصلی بر ادراک عمق ورزشکاران

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 -دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف تحقیق: این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر رنگ‌های اصلی بر ادراک عمق ورزشکاران انجام شد. روش تحقیق: روش تحقیق حاضر علی مقایسه‌ای و نمونه شامل 72 ورزشکار در محدوده سنی 26-19 سال (98/1 88/22) بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ادراک عمق آزمودنی‌ها در هر رنگ(آبی، قرمز و سبز) در سه کوشش متوالی به کمک دستگاه ادراک عمق (رنگ و شکل) محقق ساخته که قابلیت ارزیابی ادراک عمق را با خطای یک ده هزارم سانتی‌متر دارد، مورد ارزیابی قرار گرفت. میانگین این سه کوشش به عنوان نمره ادراک عمق افراد در هر رنگ مورد استفاده قرار گرفت. نتایج: نتایج تحلیل واریانس در اندازه‌های تکراری نشان داد بین ادراک عمق ورزشکاران در رنگ‌های اصلی تفاوت معنی‌داری وجود دارد (01/0=p و 25/1df = و 83/9=(65/88 و25/1)F). ورزشکاران بهترین ادراک عمق را در زمینه زرد در رنگ سبز نشان دادند. بین ادراک عمق در رنگ‌های قرمز و سبز و همچنین قرمز و آبی در زمینه زرد تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. همچنین بیشترین خطای ادراک عمق رنگی در این زمینه، در رنگ آبی بود. نتیجه گیری: این مسئله شاید به این دلیل باشد که رنگ‌های طیف نارنجی – سبز – زرد بیشترین حساسیت و بیشترین گیرنده‌ها را در رتینا دارند. همچنین رنگ آبی به علت طول موج کوتاه‌تر بیشترین شکست را در عدسی چشم دارد. به‌علاوه شاید یک دلیل دیگر تباین بیشتر رنگ سبز در زمینه زرد باشد که باعث بهبود ادراک عمق شده است.

کلیدواژه‌ها