مقایسه منابع اعتماد به نفس ورزشی در بازیکنان فوتسال زن و مرد

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

چکیده

هدف تحقیق: هدف از پژوهش حاضر، مقایسه منابع اعتماد به نفس ورزشی در بازیکنان فوتسال زن و مرد ماهر بود. روش تحقیق: پژوهش حاضر از نوع علّی- مقایسه‌ای می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه بازیکنان فوتسال ماهر زن و مرد شرکت کننده در مسابقات لیگ دسته سه کشور بودند. نمونه آماری شامل 222 بازیکن (110 مرد، 112 زن) بودند که به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی ویلی (SSCQ) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون‌های t مستقل و فریدمن انجام شد. نتایج: نتایج نشان داد که، بین برخی از منابع اعتماد به نفس ورزشی بازیکنان ماهر زن و مرد فوتسال تفاوت معنی‌داری وجود دارد. این تفاوتها در خرده مقیاس‌های معنی‌دار شده به جز خرده مقیاس آسایش محیطی، به نفع زنان بود (05/0p

کلیدواژه‌ها