اثر یک برنامه تمرین همزمان مقاومتی و استقامتی منتخب بر عملکرد حرکتی مردان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده

هدف تحقیق: هدف از انجام این تحقیق تعیین تاثیر هشت هفته برنامه تمرین ترکیبی منتخب بر عملکرد حرکتی مردان مبتلا به MS بود. روش تحقیق: بدین منظور پس از مطالعات مقدماتی، تعداد 20 بیمار مرد مبتلا به MS با میانگین سنی (75/3±45/34 سال)، وزن (45/7±95/71 کیلوگرم)، معیار ناتوانی (54/1±94/2) و شاخص توده بدن (01/2±78/24کیلوگرم/مترمربع) انتخاب و به‌صورت تصادفی به دو گروه تجربی (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. طرح تحقیق حاضر از نوع دو گروهی با دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. گروه تجربی علاوه بر مصرف داروهای تجویز شده، در برنامه هشت هفته‌ای تمرین ترکیبی (شامل20 دقیقه گرم کردن عمومی بدن، 15 دقیقه تمرینات آئروبیک با شدت50-70% حداکثر ضربان قلب، 15 دقیقه تمرینات با وزنه اندام فوقانی و تحتانی با شدت 50-70% از 1-RM (تمرین با دستگاه بدنسازی)، 10 دقیقه سرد کردن بدن)، هفته‌ای سه جلسه و هر جلسه به مدت 60 دقیقه شرکت کردند و گروه کنترل فقط داروهای تجویز شده را مصرف نمودند. برای تحلیل استنباطی متغیرهای تحقیق از آنالیز واریانس عاملی استفاده شد کلیه عملیات آماری با نرم‌افزار SPSS نسخه 16 و سطح معنی‌داری آزمون‌ها (05/0P). در مجموع، با توجه به نتایج این نتیجه‌گیری: تحقیق می‌توان اظهار داشت برنامه تمرین ترکیبی می‌تواند موجب بهبود عملکرد حرکتی مردان مبتلا به MS شود و اجرای این‌گونه برنامه‌های ترکیبی به این بیماران توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها