دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، مرداد 1389 
مقایسه سلامت عمومی سالمندان زن فعال و غیر فعال و ارتباط آن با رشد روانی - اجتماعی

صفحه 0-0

پروانه شمسی پور دهکردی؛ بهروز عبدلی؛ امیر شمس؛ هادی زاهدی؛ صالح رفیعی


جهت و میزان خطا در انتقال دوسویه مهارت پرتاب دارت

صالح رفیعی؛ سید محمدکاظم واعظ موسوی؛ بهروز عبدلی


رابطه بین هوش هیجانی، انسجام گروهی و پرخاشگری در بازیکنان فوتبال

محمد علی اصلانخانی؛ بهروز عبدلی؛ سیدحجت زمانی ثانی؛ زهرا فتحی رضایی