بررسی رابطه سلامت وضعی با اهداف اجتماعی، شایستگی درک شده و جو انگیزشی در کلاس های تربیت بدنی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی

2 مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه سلاست وضعی با اهداف اجتماعی، شایستگی درک شده و جو انگیزشی در کلاس های تربیت بدنی بود. روش تحقیق: به همین منظور از 779 دانش آموز 12 تا 16 سال خواسته شد تا پرسشنامه های جو انگیزشی درک شده در ورزش- 2، مقیاس هدف اجتماعی- تربیت بدنی، مولفه شایستگی درک شده از مقیاس نیمرخ ادراک از خویشتن جسمی ومقیاس سلاست وضعیتی – 2 را تکمیل کنند. در بخش تجزیه و تحلیل داده ها نیز از همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری و شایستگی درک شده (β=0/ استفاده شد. یافته ها: نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که تکلیف محوری، اهداف اجتماعی ( 60 سلاست وضعیتی ،(β=0/ و شایستگی درک شده ( 58 (β=0/ را بطور مثبت پیش بینی می کرد. همچنین، اهداف اجتماعی( 23 (β=0/41) را بطور مثبت پیش بین می کرد. خودمحوری نیز از طریق شایستگی درک شده، سلاست وضعیتی را بطور مثبت پیش بینی می کرد بحث و نتیجه گیری: این نتایج بر اهمیت توانایی معلم در ایجاد میزان بالایی از انگیزش برای دانش آموزان در جهت کمک .(β=0/40) به آنها برای دستیابی به حالات روانی بهینه و تداوم مشارکت در فعالیت بدنی تاکید می کند.

کلیدواژه‌ها