بررسی ارتباط کمال گرایی، تکلیف گرایی و اضطراب رقابتی با عملکرد ورزشی در تکواندوکاران

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط کمال گرایی، تکلیف گرایی و اضطراب رقابتی با عملکرد ورزشی بود. روش تحقیق: نمونه پژوهش 165 ورزشکار مرد بود که از میان تکواندوکاران شهر اردبیل به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از مقیاس کمال گرایی چند بعدی ورزش، مقیاس هدف گرایی، مقیاس اضطراب رقابتی و چک لیست عملکرد ورزشی استفاده شد. داده های پژوهش با رو شهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین .(p < 0/ با عملکرد ورزشی رابطه منفی معنی داری داشتند ( 01 (r = -0/ و اضطراب رقابتی ( 28 (r = -0/ کمال گرایی ( 44 همچنین، نتایج نشان داد که قو یترین .(p < 0/ رابطه مثبت معنی داری بدست آمد( 01 ( r = 0/ تکلیف گرایی و عملکرد ورزشی ( 42 متغیرهای پیش بینی کننده عملکرد ورزشی ، به ترتیب، کمال گرایی و تکلیف گرایی بودند. از مولفه های کمال گرایی، مولفه فشار مربی ادراک شده و مولفه فشار والدین ادراک شده 29 درصد عملکرد ورزشی را تبیین کردند. بحث و نتیجه گیری: این نتایج ضمن همسویی با یافته های دیگر، تلویحات مهمی در مورد بهداشت روانی ورزشکاران دارد.

کلیدواژه‌ها