مقایسه سلامت عمومی سالمندان زن فعال و غیر فعال و ارتباط آن با رشد روانی - اجتماعی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

چکیده

تحقیق حاضر با هدف مقایسه سلامت عمومی سالمندان زن فعال و غیرفعال و ارتباط آن با رشد روانی- اجتماعی انجام 60 سال از بین سالمندانی - شد. روش تحقیق: 142 سالمند زن ( 71 سالمند فعال و 71 سالمند غیرفعال) شهر تهران با دامنه سنی 85 که به طور منظم در فعالیت های بدنی شرکت داشتند و سالمندانی که در این فعالیت ها شرکت نمی کردند به صورت در دسترس به و (GHQ) عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه خصوصیات فردی، پرسشنامه سلامت عمومی گلبرگ بود. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که سالمندان زن فعال دارای سلامت عمومی و (MPD) پرسشنامه رشد روانی-اجتماعی هاولی بین ویژگی های افسردگی با رشد روانی - اجتماعی در .(P<0/ رشد روانی- اجتماعی بهتری نسبت به سالمندان زن غیرفعال بودند ( 05 سالمندان زن فعال و بین ویژگی های افسردگی و اختلال در کارکرد اجتماعی با رشد روانی - اجتماعی سالمندان زن غیر فعال همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که مولفه افسردگی در سالمندان زن فعال و مؤلفه های افسردگی و اختلال در کارکرد اجتماعی در سالمندان زن غیرفعال دارای رابطه خطی با متغیر معیار بوده و می توانند رشد روانی اجتماعی را پیش بینی کنند. بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که فعالیت بدنی در ارتقاء سلامت عمومی و رشد روانی - اجتماعی سالمندان زن موثر است.

کلیدواژه‌ها