دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1389 
رابطه هوش‌هیجانی و روش‌‌های مقابله با استرس در دانشجویان ورزشکار

صفحه 0-0

محدثه توکلی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ مهرعلی همتی‌نژاد؛ حسین عیدی


تاثیر اضطراب قابل پیش‌بینی بر میزان نوسان بدن در افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

شهین جلالی؛ مینو دخت ملکیان؛ فرهاد طباطبائی قمشه؛ امیرسالار جعفرپیشه