نویسنده = زهرا فتحی رضائی
مقایسه قابلیت‌های بدنی (خودتوصیفی و عینی) و نگرش تغذیه‌ای در زنان فعال و غیرفعال

دوره 1402، شماره 2، تیر 1402، صفحه 20-1

10.29252/mbsp.2022.209406.0

سید حجت زمانی ثانی؛ مهسا سلیمانی؛ زهرا فتحی رضائی


ارتباط سخت‌کوشی، نشخوار خشم و تاب‌آوری با سلامت روانی تیروکمان کاران

دوره 1403، شماره 1، خرداد 1402

10.29252/mbsp.2022.227732.1135

مهتا اسکندرنژاد؛ زهرا فتحی رضایی؛ محمد مجیدی


کارایی جمعی و هوش هیجانی در ورزشکاران سالم و ورزشکاران دارای معلولیت

دوره 5، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 87-100

10.52547/mbsp.5.2.87

زهرا فتحی رضائی؛ الهه یوسفی؛ سید حجت زمانی ثانی؛ مهدیه محمدی