مقایسه قابلیت‌های بدنی (خودتوصیفی و عینی) و نگرش تغذیه‌ای در زنان فعال و غیرفعال

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکاه تبریز

2 دانشگاه تبریز

10.29252/mbsp.2022.209406.0

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه قابلیت‌های بدنی (خودتوصیفی و عینی) و نگرش به تغذیه در زنان فعال و غیرفعال بود.روش‌ها: بر همین اساس مطالعه پس رویدادی و کاربردی با 100 زن بزرگسال شهر تبریز که با روش نمونه­گیری خوشه­ای در دو گروه 50 نفری فعال و غیرفعال همگن شده بعنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسش­نامة خودتوصیفی بدنی مارش و همکاران (PSDQ-S) فرم کوتاه، سه آزمون آمادگی جسمانی، شاخص تودة بدنی و همچنین پرسشنامه نگرش به تغذیه (EAT-26) برای سنجش متغیرهای تحقیق استفاده شد. برای مقایسة نگرش به تغذیه و خودپندارة بدنی در دو گروه از آزمون تی مستقل، مقایسة خرده مقیاس­های آن‌ها و همچنین خرده مقیاس‌های آمادگی جسمانی از تحلیل واریانس چندمتغیره و مقایسة نمرات استاندارد شایستگی­های جسمانی-حرکتی ذهنی و عینی درون‌گروهی از آزمون تی همبسته استفاده شد.نتایج: نتایج نشان داد که زنان فعال در مقایسه با زنان غیرفعال بطور معناداری اختلال خوردن کمتر (0001/0=P)، میانگین نمرة خودپندارة بدنی بیشتر (001/0=P)، آمادگی جسمانی بیشتر (0001/0=P) و همبستگی بیشتری بین شایستگی­های جسمانی-حرکتی عینی و ذهنی داشتند.بحث و نتیجه­ گیری: باتوجه به تفاوت­های معنی­دار در نتایج حاصله، می­توان گفت احتمالاً فعالیت بدنی در کاهش اختلالات خوردن و داشتن خودادراکی جسمانی مثبت و واقعی­تر در زنان بزرگسال مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of Physical Competencies (Self-report and Objective) and Nutritional Attitude among Active and Inactive Women

نویسندگان [English]

 • Seyed Hojjat Zamani Sani 1
 • Mahsa Soleimani 2
 • Zahra Fathirezaie 2
1 University of Tabriz
2 University of Tabriz
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was the survey and comparison of physical competencies (self-report and objective) and nutritional attitude among active and inactive women.
Methods: Accordingly, 100 adult women of Tabriz selected as a sample in two homogeneous groups (50= active group, 50= inactive group) by using cluster sampling. Eating Attitude Test (EAT-26), the short form of physical self-descriptive questionnaire of Marsh et al. (PSDQ-S), 3 physical readiness test and also body mass index were used to measure the variables of this study. Independent t-test used for comparison of eating attitude and physical self-perception, MANOVA used for comparison of these variables subscales, and also paired-samples t-test used for comparison of objective and subjective physical-motor fitness’s Z scores.
Results: The results showed that the active group in comparison to inactive group, had significantly low eating disorders (P= 0.0001), higher mean of physical self-perception scores (P= 0.001), higher physical readiness (P= 0.0001) and higher correlation between objective and subjective physical-motor fitness.
Conclusion: Considering significant differences in results, it can be said that physical activity can be effective in reducing eating disorders and having positive and real physical self-perception in adult women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • physical self-concept
 • attitude to nutrition
 • physical readiness
 • self-perceptual

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400
 • تاریخ دریافت: 12 آذر 1398
 • تاریخ بازنگری: 12 مرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 15 آذر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 16 اسفند 1400