کارایی جمعی و هوش هیجانی در ورزشکاران سالم و ورزشکاران دارای معلولیت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد رشد حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه تبریز

3 استادیار رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز

4 دانشجوی کارشناسی ارشد یادگیری حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.52547/mbsp.5.2.87

چکیده

هدف: در ورزش­های تیمی، کارایی جمعی عامل مهمی در کسب موفقیت به­حساب می­آید، بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کارایی جمعی و هوش هیجانی در ورزشکاران سالم و دارای معلولیت می­باشد.روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه‌ای بود. بدین منظور 41 ورزشکار داری معلولیت مرد از هیئت ورزشی جانبازان و معلولین استان آذربایجان شرقی و 43 ورزشکار سالم مرد شهر تبریز به صورت خوشه‌ای از رشته‌های تیمی انتخاب شدند. برای سنجش هوش هیجانی از پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران با 33 گویه استفاده شد. برای سنجش کارایی جمعی از پرسشنامه کارآمدی جمعی در ورزش با پنج عامل استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی تحلیل واریانس چندمتغیره و رگرسیون چند متغیری در نرم افزار آماری SPSS 22 انجام شد.نتایج: تفاوت معناداری بین هوش هیجانی کل (014/0> p، 37/6=(1،82)F) و کارایی جمعی کل (05/0> p، 71/3=(1،82)F) در ورزشکاران سالم و دارای معلولیت مشاهده شد. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که از بین عوامل هوش هیجانی تنها در عامل تنظیم هیجان و از عوامل کارایی جمعی، اتحاد و تلاش تفاوت معناداری بین دو گروه نشان دادند. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد هوش هیجانی در ورزشکاران دارای معلولیت 13% و در ورزشکاران سالم 57% از تغییرپذیری کارایی جمعی را پیش‌بینی می‌کند.نتیجه‌گیری: هوش هیجانی توانایی پیش بینی تغییرپذیری کارایی جمعی در ورزشکاران سالم را نسبت به ورزشکاران دارای معلولیت بیشتر نشان می‌دهد. بنابراین برای بهبود کارایی جمعی در ورزشکاران دارای معلولیت نیازمند بکارگیری آموزش‌های مدیریت هیجان در میادین ورزشی داریم. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The collective efficacy and emotional intelligence among healthy and disabled athletes

نویسندگان [English]

  • Zahra Fathirezaie 1
  • elahe yousefi 2
  • seyed hojjat zamani sani 3
  • mahdie mohamadi 4
1 University of Tabriz
2 Master of Motor Development, Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sports Science. Tabriz University
3 Assistant Professor of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tabriz
4 M.Sc. Student of Motor Learning, Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to investigate the relationship between team efficacy and emotional intelligence[t1]  among normal and disabled athletes.
Methods: This is comparative research and the participants include healthy and disabled athletes of basketball, volleyball, football, and futsal teams of Tabriz. 41 disabled athletes and 43 healthy athletes were selected as samples. Measurement has done by Schutte Self-Report Emotional Intelligence Test (SSEIT) and Collective Efficacy Questionnaire for Sports (CEQS) was used to assess perceived team collective efficacy. Data were analyzed by SPSS23 software using Colmogroph-Smirnov, multivariate analysis of variance (MANOVA) a significant level of p < 0/05.
Results: According to the results there is a significant difference between total emotional intelligence and total collective efficacy among normal and disabled athletes (F(2,81)= 3.29, p < 0.042). Further analysis showed significant differences only in the factor of regulating self-relevant emotions from emotional intelligence between healthy and disabled athletes (F(1,82)= 8.12, p < 0.006). However, according to the score mean, disable athletes have a score of mean more than healthy athletes. As well, according to the multiple regression results, emotional intelligence can predict 13%  of disabled athletes and 57% of collective efficacy validity.
Conclusion: Emotional intelligence has more ability to predict the collective efficacy variability in healthy athletes compared with devotee and disabled athletes.  Results suggest that coaches for healthy athletes must use mental training for the management of emotion. [t1]تطابق انگلیسی فارسی رعایت شود

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • collective efficacy
  • Disabled Persons
  • Athletes
1. Organization WH. World report on disability
2011.
2. Spencer TU. The Role of Research in the Lives
of People with Disabilities: Too Little Too Late?
EP Magazine. 2007;6(4):78-82 .
3. Aslankhani MA, Abdoli BR, ZamaniSani HJ,
FathiRezaei ZH. Emotional intelligence in
devotee athletes. Developmental Psychology.
2009;6(21):15-24.[persian].
4. Berger RA. Hoop dreams on wheels: Disability
and the competitive wheelchair athlete:
Routledge; 2010 .
5. Carron AV, Shapcott KM, Burke SM. Group
cohesion in sport and exercise. Group dynamics
in exercise and sport psychology: Contemporary
themes. 2007;117-40 .
6. Bandura AB. Self-efficacy: The exercise of
control: Macmillan; 1997 .
7. Myers ND, Feltz DL, Short SE. Collective
Efficacy and Team Performance: A Longitudinal
Study of Collegiate Football Teams. Group
Dynamics: Theory, Research, and Practice.
2004;8(2):126-140 .
8. Carron AV, Bray SR, Eys MA. Team cohesion
and team success in sport. Journal of sports
sciences. 2002;20(2):119-26.
9. Eys MA, Hardy J, Carron AV, Beauchamp MR.
The relationship between task cohesion and competitive state anxiety. Journal of Sport and
Exercise Psychology. 2003;25(1):66-76.
10. Lowther JI, Lane AM. Relationships between
mood, cohesion and satisfaction with
performance among soccer players. Athletic
Insight. 2002;4(3):57-69.
11. Beauchamp MR, Eys MA. Group dynamics in
exercise and sport psychology: Routledge; 2014 .
12. Baron RV. The emotional question inventory
(EQ -I) A measure of emotional intelligence.
1999 .
13. Goleman DP. Emotional intelligence: Why it
can matter more than IQ for character, health
and lifelong achievement. New York: Bantam
Books; 1995 .
14. Latimer AT, Rench TA, Brackett MR.
Emotional intelligence: A framework for
examining emotions in sport and exercise
groups. Group dynamics advances in sport and
exercise psychology: Contemporary themes.
2007;3-24 .
15. Crombie DV, Lombard CR, Noakes TI.
Emotional intelligence scores predict team
sports performance in a national cricket
competition. International Journal of Sports
Science & Coaching. 2009;4(2):209-24.
16. Zizzi SA, Deaner HR, Hirschhorn DO. The
relationship between emotional intelligence and
performance among college basketball players.
Journal of applied sport Psychology.
2003;15(3):262-9 .
17. Yarahmadi MS. Comparison of the Emotional
Intelligence of Soldiers and Societies athletes at
the Beijing 2008 Olympic Games 2008;24-
81.[Persian]
18) Vallerand RJ, Blanchard CM. The study of
emotion in sport and exercise. Emotions in sport.
2000; 9(5):3-37 .
19. Meyer BB, Fletcher TB. Emotional
intelligence: A theoretical overview and
implications for research and professional
practice in sport psychology. Journal of Applied
Sport Psychology. 2007;19(1):1-15 .
20. Frijda NH, Mesquita BA. The social roles and
functions of emotions. In S. Kitayama and H.
Markus (Eds), Emotion and culture Washington,
DC: American Psychological Association;
1994;2(10):51-87.
21. Drew TL. The Relationship between
Emotional Intelligence and Student Teacher
Performance .Online Submission. 2006 .
22. Cherniss CR, editor Emotional intelligence:
What it is and why it matters. annual meeting of
the Society for Industrial and Organizational
Psychology, New Orleans, LA; 2000 .
23) Goleman DA. Emotional intelligence: Issues
in paradigm building. The emotionally intelligent
workplace. 2001;13:26 .
24. Eydi HS. The relationship between faculty
members' emotional intelligence and the
effectiveness of faculties of physical education
(stat:Tehran ). Tehran; 2007. [Persian]
25. Carmeli AR. The relationship between
emotional intelligence and work attitudes,
behavior and outcomes: An examination among
senior managers. Journal of managerial
Psychology. 2003;18(8):788-813 .
26. Saklofske DH, Austin EJ, Galloway J, Davidson
K. Individual difference correlates of healthrelated behaviours: Preliminary evidence for
links between emotional intelligence and coping.
Personality and individual differences.
2007;42(3):491-502 .
27. Ghafouri MS, Shahbazi MM, Rastegar PE,
Fatehi AR. Investigating the Emotional
Intelligence Status of Female and Female Elite
athletes in Team and Individual Teams. Journal
of Growth and Learning. 2013;41(2):91-105 .
[Persian]
28. Mohiyeddini CH. Advances in the Psychologyof Sport and Exercise uk. 2013.
29. Bakhshayesh HD, Bahmani FT, Kamali MH.
Comparative of mental health disabled people of
athletic and non-athletic. Iranian Journal of War
and Public Health. 2012;5(1):22-6. [Persian]
30. Poursoltani Zarandi HR, Dejahang MU.
Comparing the Mental Health of the Athletic and
Non- athletic Physically- Disabled People. Iranian
Journal of Health and Physical Activity. 2011 .
[Persian]
31. Ciarrochi JV, Deane FP, Anderson SP.
Emotional intelligence moderates the
relationship between stress and mental health.
Personality and individual differences.
2002;32(2):197-209 .
32. Biddle SJ, Asare MA. Physical activity and
mental health in children and adolescents: a
review of reviews. British journal of sports
medicine. 2011;45(11):90-185.
33. Coyle CP, Shank JW, Kinney WT, Hutchins DA.
Psychosocial functioning and changes in leisure
lifestyle among individuals with chronic
secondary health problems related to spinal cord
injury. Therapeutic Recreation Journal. 1993;
27(4) 239-252 .
34. Shokri BN, Zareei MT, Sahraee OR.
Comparing the Mental Health of the Athletic and
Non-Athletic Sensory-Disabled People.
Quarterly Journal of Social Work. 2015;4(3):37-
43. [Persian]
35. Thelwell RC, Lane AM, Weston NJ, Greenlees
IA. Examining relationships between emotional
intelligence and coaching efficacy. International
Journal of Sport and Exercise Psychology.
2008;6(2):224-35 .
36. Besharat MA, Abbasi GR, Mirza RZ.
Explaining the success of sport in group and
individual sports based on emotional
intelligence. Olymic Journal. 2005;4(33):87-98 .
[Persian]
37. Mollaei EA, Heravi LI, Eftekharaldyn RZ,
Asayesh HS. The Relationship between
Emotional Intelligence and Educational
Leadership in Golestan University of Medical
Sciences. Journal of Science and
Health.2012;6)4(:4-20. [Persian]
38. Schutte NS, Malouff JM, Hall LE, Haggerty DJ,
Cooper JT, Golden CJ, et al. Development and
validation of a measure of emotional
intelligence. Personality and individual
differences. 1998;25(2):167-77.
39. Bahrami AR, Khajavi DY, Kavosi MH.
Psychometric properties of Persian version of
collective Efficacy Questionnaire for Sports.
Journal of motor behavior and sport psychology.
2014;1-12. [Persian]
40. Kaviani HS, Mousavi AS, Mohit AM. Interview
and psychological tests. Tehran: Sana. 2001;
3(3):169. [Persian]
41. Sasani SI, Bahrololoum HS. Comparison of
emotional intelligence of athletic and non
athlete female students of Shahrood University
of Technology. 2009;23(1):47-60. [Persian]
42. Papaioannou AG, Hackfort DS. Routledge
companion to sport and exercise psychology:
global perspectives and fundamental concepts:
Routledge; 2014 .
43. Mayer JD, Salovey PT, Caruso DR, Sitarenios
GL. Measuring emotional intelligence with the
MSCEIT V2. Emotion. 2003;3(1):97 .
44. Yousefi FY. The Relationship between
Emotional Intelligence and Communication Skills
in Students. Developmental Psychology.
2006;5(3):5-14. [Persian]
45. Besharat MH. The Relationship between
Personality Dimensions and Emotional
Intelligence. Educational studies and psychology.
2007;8(2(:79-9. [Persian]
46. Horvat MH, French R, Henschen K. A
comparison of the psychological characteristics of male and female able-bodied and wheelchair
athletes. Spinal Cord. 1986;24(2):115.