دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، فروردین 1394 
تأثیر تمرین یک طرفه بر عدم تقارن جانبی

سید مجتبی حسینی؛ مهدی سهرابی؛ تکتم امامی؛ جواد فولادیان


بررسی میزان زمان واکنش انتخابی در مقابل محرک های شنیداری در رنگ های مختلف

قاسم بابایی زارچ؛ احسان خواجوی راوری؛ احمد فرخی؛ سعید سهیلی پور؛ محمود شیخ