بررسی میزان زمان واکنش انتخابی در مقابل محرک های شنیداری در رنگ های مختلف

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

چکیده

به دلیل تاثیرات بالقوه رنگ ها بر روح و روان آدمی و ارتباط دائم انسان با آن، رنگ ها در زندگی انسان اهمیت زیادی دارند. به همین نحو محیط های ورزشی نیز با رنگ های مختلف آمیخته شده اند. همچنین به دلیل تاثیر قابل توجه زمان واکنش در موفقیت ورزشی پژوهش حاضر به دنبال بررسی میزان زمان واکنش انتخابی در مقابل محرکهای شنیداری در رنگهای مختلف بین ورزشکاران است.این پژوهش از نوع نیمه تجربی است و جامعه آماری آن را دانشجویان پسر دانشگاه تهران با میانگین سنی 22 سال تشکیل می دهد که از بین آنها 50 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و زمان واکنش انتخابی به محرک شنیداری دانشجویان به وسیله دستگاهYB-1000 ثبت شده است.جهت تحلیل داده ها از آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه های تکراری و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که زمان واکنش انتخابی به محرک شنیداری ورزشکاران در محیط آبی رنگ نسبت به محیط‌های قرمز، سیاه، سفید و عادی به طور معناداری بهتر بود(p<0/05). که این کاهش در زمان واکنش می تواند ناشی از افزایش در سرعت شناسایی محرک صوت و یا ناشی از افزایش سرعت پردازش اطلاعات شنیداری در سیستم پردازش اطلاعات انسان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of choice reaction time against of audio stimuli in various colors

چکیده [English]

Due to the potential impact of colors on the human psyche and the human constantly connection to it, colors are importance in human life. Similary , Sport environments also integrated with different colors.Also due to the significant influence of reaction time on the sporting success, Current research is about to research analysis of choice reaction time against of audio stimuli in various colors. This is a semiempirical research and Statics society consists boys student of university of Tehran with average age of 22 which between these 50 persons were chosen by simple available And the time of choice reaction to audio stimulus of students was saved using YB-1000 device. For analyzing and assessing data repeated measures ANOVA and post hoc test were used. Result of this study showed that choice reaction time to audio stimulus in blue environment has special difference was better than red, black, white and normal environment (p

کلیدواژه‌ها [English]

 • environmental color- choice reaction time
 • audio stimuli
 • athlete
 1. منابع و مآخذ
 2. اشمیت، ریچارد، ای. (1386). "یادگیری حرکتی و اجرا از اصول تا اجرا". نمازی زاده مهدی و واعظ موسوی محمدکاظم (مترجمین). انتشارات سمت، تهران، چاپ دهم.
 3. کارولا، رابرت. هارلی، جان. آرنوباک، چارلز. (1376)."آناتومی و فیزیولوژی انسانی". واعظ‌مهدوی محمد رضا و تکیان امیرحسین(مترجمین). انتشارات دانشگاه شاهد، تهران، چاپ اول.
 4. Schmidt, R. A. &Wrisberg, C. A. (2008). "Motor learning and performance: Asituation-based learning approach".Champion, IL: Human Kinetics.
 5. Wang, J. (2009). "Reaction-time training for elite athletes: a winning formula for champions". International Journal of Coaching Science, 3(2):pp. 67-78.
 6. Delignières, D. Brisswalter, J. (1995). "Effects of heart stress and physical exertion on simple and choice reaction time". In: IXth European Congress on Sport Psychology. Bruxelles.
 7. Hall-Zazueta, F. (2011)."The effect of screen background color on reaction time".California state science fair.Project Number j0705.
 8. Jimenez, Del. Barko, L. Martinez, P. Hita, E. (1991). "Visual reaction time measurements with background provided by color monitors". Journal of Optics, 22(3),pp: 129-133.
 9. O'Donell, B. Colombo, E. (2008). "Simple reaction times to chromatic stimuli: Luminance and chromatic contrast". Lighting Research and Technology, 40,pp: 359-371.
 10. Edwards, L., P. A.(2002). "Torcellini, and Laboratory, N. R. E. A literature review of the effects of natural light on building occupants". National Renewable Energy Laboratory.
 11. موسوی ساداتی، سید کاظم. واعظ موسوی، سید محمد کاظم. امیر تاش، محمدعلی. خلجی، حسن.(1389). "تاثیر مکالمه با تلفن همراه بر زمان واکنش رانندگان به محرک شنوایی": بررسی نظریه‌ی منابع چندگانه و منبع مرکزی توجه . نشریه‌ی توانبخشی، دوره یازدهم. شماره چهارم.ص 72-67
 12. Silverman, I.W.( 2006). Sex differences in simple visual reaction time: A historical meta-analysis Sex roles,. 54(1): pp. 57-68.
 13. McMorris, T. (2004)."Acquisition and performance of sports skills".Vol. 1.Wiley.
 14. Jaskowaski, p. (1984)."Human reaction time to negative contrast stimuli". ACTA Neurobiological, (44):pp. 217-232.
 15. Taimela S. (1991). "Factors affecting reaction time resting and the interpretation of results". Perceptual and Motor Skills, 73:pp.1195-1202.
 16. مظفر،فرهنگ. مهدیزاده، فاطمه. بیسادی، مونا.(1389). " تحلیل آماری تاثیر رنگ سالن امتحانات بر مولفه های روانشناختی دانشجویان". انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره 1.ص128-119
 17. Cajochen, C. etal. (2005). "High sensitivity of human melatonin, alertness, thermoregulation and heart rate to short wavelength light".Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 90(3). pp: 1311-1316
 18. Quinn, M. (2005)."The effect of element color on reaction time in visual search tasks".Journal of Undergraduate Science Engineering and Technology, KHA306.
 19. Lockley, S. W. Brainard, G. C. and Czeisler, C.A. (2003). "High sensitivity of the human circadian melatonin rhythm to resetting by short wavelength light".J Clin Endocrinol Metab. 88(9).pp: 4502-4505
 20. Gordijn,M.C.M. ,Beersma,D.G.M. ,Ruger,M. ,Daan,S.(2005). "The effects of blue light on sleepness".NSWO:16,pp:67-70