دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، بهمن 1399 
کارایی جمعی و هوش هیجانی در ورزشکاران سالم و ورزشکاران دارای معلولیت

صفحه 87-100

10.52547/mbsp.5.2.87

زهرا فتحی رضائی؛ الهه یوسفی؛ سید حجت زمانی ثانی؛ مهدیه محمدی