دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، خرداد 1399 
تأثیر تمرینات تعادلی مبتنی بر تحریک وستیبولار بر ثبات قامتی و بهبود عملکرد مهارت‌های اجتماعی کودکان طیف اوتیسم

صفحه 115-130

10.29252/mbsp.5.1.115

وحیده ولایتی حقیقی؛ علیرضا صابری کاخکی؛ مهدی سهرابی؛ فاطمه علیرضایی نوقندر؛ صادق جعفرزاده