تأثیر ورزش یوگا بر عملکرد شناختی زنان میانسال با نقص شناختی خفیف

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

10.52547/mbsp.5.2.1

چکیده

هدف پژوهش: هدف این پژوهش بررسی تأثیر 10 هفته ورزش یوگا بر عملکرد شناختی زنان میانسال با نقص شناختی خفیف بود. روش پژوهش:  شرکت‌کنندگان 41 زن میانسال بودند که با توجه به ارزیابی شناختی مونترال به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی ورزش یوگا را به مدت 10 هفته و هفته‌ای سه جلسه انجام دادند که مدت هر جلسه تمرینی 60 دقیقه بود. داده‌های پیش‌آزمون و پس‌آزمون به دست ‌آمده از طریق ارزیابی شناختی مونترال با استفاده از آزمون t همبسته و مقایسه پس‌آزمون دو گروه با استفاده از t مستقل و تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: یافته‌ها نشان داد گروه تجربی افزایش معنا‌داری در عملکرد شناختی، مهارت‌های ‌بینایی ‌فضایی، عملکردهای اجرایی، تمرکز، حافظه کاری از پیش‌آزمون به پس‌آزمون داشتند (05/0≥P). گروه تجربی نسبت به گروه کنترل، افزایش معناداری در عملکرد شناختی و زبان داشت(05/0≥P). بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان داد میانسالان با نقص شناختی خفیف می‌توانند با  شرکت در ورزش یوگا، عملکرد شناختی خود را بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of yoga on cognitive function of Middle-aged women with mild cognitive impairment

نویسندگان [English]

  • ayoub hashemi
  • razie khanmohamadi
  • mahmoud sheikh
university of tehran
چکیده [English]

Purpose: A mild cognitive impairment is thought to be a condition of premature but abnormal cognitive impairment. This study aimed to investigate the effect of yoga exercise on the cognitive function of Middle-aged women with mild cognitive impairment. Methods: The present study was semi-experimental using a pre-test post-test design with two experimental and control groups. The participants were 41 middle-aged women who were divided into experimental and control groups according to the score of Montreal's cognitive assessment.  The experimental group performed yoga exercises for 10 weeks (three sessions per week), each training session was 60 minutes. The pre-post test data obtained through the Montreal cognitive assessment were analyzed using the covariance analysis test. Results: The findings showed that the experimental group had a significant increase in executive function, concentration, work memory, and total cognitive function from pre-test to post-test (P≤0.05). Conclusion: The results of this study indicated that middle-aged women with mild cognitive impairment can improve cognitive performance by participating in yoga exercises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yoga
  • Cognitive Function
  • Cognitive Impairment
  • Middle age Women
1.Athilingam P.Validation of an instrument to
measure cognitive function in patients with
heart failure. Doctoral dissertation,University of
Rochester School of Nursing.2008:46.
2. Kramer A.F, Bherer L, Colcombe S.J, Dong W,
Greenough W.T. Environmental influences on
cognitive and brain plasticity during aging. The
Journals of Gerontology Series A: Biological
Sciences and Medical Sciences. 2004; 59(9):940-
957.
3. Plassman B.L, Langa K.M, Fisher N, Rodgers
W. L. Prevalence of cognitive impairment
without dementia in the United States. Annals
of internal medicine.2008; 148(6): 427-434.
4. Wayne P.M, Walsh J.N, Taylor‐Piliae R.E, Wells
R.E , Yeh G.Y. Effect of Tai Chi on cognitive
performance in older adults:Systematic review
and meta‐Analysis. Journal of the American
Geriatrics Society.2014; 62(1): 25-39.
5. Fratiglioni L, Paillard-Borg S, Winblad B. An
active and socially integrated lifestyle in late life
might protect against dementia. The Lancet
Neurology.2004: 3(6): 343-353.
6. Colcombe S, Kramer A.F. Fitness effects on the
cognitive function of older adults :a metaanalytic study. Psychological
science.2004;14(2):125-130.
7. Lafenetre P, Leske O, Wahle P, Heumann R.
The beneficial effects of physical activity on
impaired adult neurogenesis and cognitive
performance. Frontiers in neuroscience.2011;
5(1):51.
8.Dustman R.E, Ruhling R.O, Russell E.M, Shearer
D.E, Bradford D.C. Aerobic exercise training and
improved neuropsychological function of older
individuals. Neurobiology of aging.1984; 5(1):
35-42.
9. Hamer M, Chida Y. Physical activity and risk of
neurodegenerative disease: a systematic review
of prospective evidence. Psychological
medicine.2009; 39(1): 3 -11.
10. Frang Z.H, Lee C.H, Seo M.K, Cho H, Lee J.G,
Lee B.J, Kim Y.H. Effect of treadmill exercise on
the BDNF-mediated pathway in the
hippocampus of stressed rats. Neuroscience
Research.2013;76(4): 187-194.
11. Aichberger M, Busch M, Heinz A, Rapp M.
Effect of physical inactivity on cognitive
performance after 2.5 years of follow-up:
Longitudinal results from the Survey of Health,
Ageing, and Retirement (SHARE). GeroPsych:
The Journal of Gerontopsychology and Geriatric
Psychiatry.2011; 23(1):7-10.
12. Stroth S, Reinhardt R.K, Thöne J, Hille K,
Spitzer M. Impact of aerobic exercise training on
cognitive functions and affect associated to the
COMT polymorphism in young adults.
Neurobiology of learning and memory.2010;
94(3): 364-372 .
13. Mortimer J.A, Ding D, Borenstein A.R, DeCarli
C, Chu S. Changes in brain volume and cognition
in a randomized trial of exercise and social
interaction in a community-based sample of
non-demented Chinese elders. Journal of
Alzheimer's Disease.2012; 30(4):757-766.
14. Andrade L.P, Gobbi L.T, Riani Costa J.L, Stella
F. Benefits of multimodal exercise intervention
for postural control and frontal cognitive
functions in individuals with Alzheimer's disease:
a controlled trial. Journal of the American
Geriatrics Society.2013;61(11):1919-1926 .
15. Bossers W.J, Scherder E.J, Boersma F, van der
Woude L.H, van Heuvelen M.J. Feasibility of a
combined aerobic and strength training program
and its effects on cognitive and physical function
in institutionalized dementia patients. A pilot
study. PloS one.2015; 9(5): e97577.
16. Bossers W.J, van der Woude L.H, Scherder
E.J, van Heuvelen M.J. A 9-week aerobic and strength training program improves cognitive
and motor function in patients with dementia: a
randomized, controlled trial. The American
Journal of Geriatric Psychiatry.2014; 23(11):
1106-1116.
17. Etka M, Telles S. Spatial and verbal memory
test scores following yoga and fine arts camps for
school children. Indian J Physiol
Pharmacol.2004;48(3): 353-356.
18. Abuse S. Results from the 2005 national
survey on drug use and health: national findings.
http://www. oas. samhsa.
gov/nsduh/2k5nsduh/2k5Results. 2006:48.
19. Oken B.S, Zajdel D, Flegal K, Dehen C, Haas
M. Randomized, controlled, six-month trial of
yoga in healthy seniors: effects on cognition and
quality of life. Alternative therapies in health and
medicine.2006; 12(1):23-48.
20. Sharma V, Das S, Mondal S, Goswami U,
Gandhi A. Effect of Sahaj Yoga on neurocognitive functions in patients suffering from
major depression. Indian journal of physiology
and pharmacology.2006; 50(4): 375 .
21. Kauts A, Sharma N. Effect of yoga on
academic performance in relation to stress.
International journal of yoga.2009;2(1): 39.
22. Hariprasad V, Koparde V,Varambally
S,Varghese M, Gangadhar B. Randomized clinical
trial of yoga-based intervention in residents from
elderly homes: Effects on cognitive function.
Indian journal of psychiatry.2013; 55(3): S357 .
23. Bhatia T, Mazumdar S, Mishra N.N ,Gur R.C,
Deshpande S.N. Protocol to evaluate the impact
of yoga supplementation on cognitive function in
schizophrenia: a randomised controlled trial.
Acta neuropsychiatrica.2014;26(5): 280-290 .
24. Gothe N.P, Kramer A.F,McAuley E. The
effects of an 8-week Hatha yoga intervention on
executive function in older adults. Journals of
Gerontology Series A: Biomedical Sciences and
Medical Sciences.2014; 69(9):1109-1116 .
25. Daviglus M.L, Bell C.C, Berrettini W, Bowen
P.E, Connolly Jr E.S, Cox N.J, McGarry K. NIH
state-of-the-science conference statement:
Preventing Alzheimer's disease and cognitive
decline. NIH consensus and state-of-the-science
statements.2010; 27(4): 1-30.
26. Bond M, Rogers G, Peters J, Anderson R,
Hoyle M, Miners A ,Wailoo A.The effectiveness
and cost-effectiveness of donepezil,
galantamine, rivastigmine and memantine for
the treatment of Alzheimer's disease (review of
Technology Appraisal No. 111): a systematic
review and economic model. Health Technology
Assessment (Winchester, England).2012; 16(21):
1-470 .
27. Duro D, Simões M.R, Ponciano E, Santana I.
Validation studies of the Portuguese
experimental version of the Montreal Cognitive
Assessment (MoCA): confirmatory factor
analysis. Journal of neurology.2010: 257(5):728-
734.
28. Pierce MD, Pierce MG. Yoga for Your Life: A
Practice Manual of Breath and Movement for
Every Body: Rudra Press; 1996.
29. Froeliger B, Garland EL, McClernon FJ. Yoga
meditation practitioners exhibit greater gray
matter volume and fewer reported cognitive
failures: results of a preliminary voxel-based
morphometric analysis. Evidence-Based
Complementary and Alternative Medicine.
2012;23-45.
30. Ralph La Forge M. Mind-body fitness:
encouraging prospects for primary and
secondary prevention. The Journal of
cardiovascular nursing. 1997;11(3):53-65.
31. Ross A, Thomas S. The health benefits of yoga
and exercise: a review of comparison studies.
The journal of alternative and complementary
medicine.2010: 16(1): 3-12.
32. Spirduso W.W, Francis K.L, MacRae P.G.
Physical dimensions of aging.1995: 52.
33. Lista I, Sorrentino G. Biological mechanisms
of physical activity in preventing cognitive
decline. Cellular and molecular neurobiology.
2010;30(4):493-503.
34. Van Praag H, Shubert T, Zhao C, Gage FH.
Exercise enhances learning and hippocampal
neurogenesis in aged mice. Journal of
Neuroscience. 2005;25(38):8680-5.
35. Pajonk F-G, Wobrock T, Gruber O, Scherk H,
Berner D, Kaizl I, et al. Hippocampal plasticity in
response to exercise in schizophrenia. Archives
of general psychiatry. 2010;67(2):133-43.
36. Erickson KI, Voss MW, Prakash RS, Basak C,
Szabo A, Chaddock L, et al. Exercise training
increases size of hippocampus and improves
memory. Proceedings of the National Academy
of Sciences. 2011;108(7):3017-22.