رابطه بین فراهم سازها در محیط خانه با رشد حرکتی کودکان 48-36 ماهه شهرمشهد

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

چکیده

چکیدههدف: هدف از تحقیق حاضر تعیین رابطه بین فراهم سازها در محیط خانه با رشد حرکتی کودکان 48- 36 ماهه مشهد بود. روش تحقیق: 30 کودک بصورت نمونه در دسترس، از یکی از مهدکودک‌های منطقه‌ی شش شهر مشهد انتخاب شد. در این تحقیق از پرسشنامه‌ی گزارش والدین از میزان فراهم سازها در محیط خانه (13) و آزمون رشد حرکتی درشت- اولریخ (1) استفاده شد. داده‌های ازمون از طریق همبستگی اسپیرمن محاسبه شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد بین فراهم سازها در فضای بیرونی خانه و تنوع محرکها ومیزان در دسترس بودن اسباب بازی‌های مهارت ظریف و درشت با رشد مهارت‌های حرکتی کودکان ارتباط معناداری وجود دارد و غنی‌سازی محیط در دسترس کودک، موجب ارتقای بهینه در سطح رشدی کودکان می‌شود. ولی بین فضای فیزیکی درون خانه ورشد مهارت‌های حرکتی کودکان ارتباط معناداری وجود ندارد. فراهم سازها، مهارت‌های حرکتی بنیادی، مهارت‌های حرکتی ظریف، مهارت‌های حرکتی درشت   

کلیدواژه‌ها


 1. منابع
 2. Gabbard CP. (2012). Lifelong motor development. 6th ed. Texas: Pearson Publications
 3. بهرام عباس، قدیری فرهاد و شهرزاد، ندا (مترجمین) (2012). درک رشد حرکتی در دوران مختلف زندگی، ترجمه، چاپ اول، تهران. انتشارات نافع نو، تهران
 4. logan S W., Robinson I E., Wilsont A., Lucas w A. (2011). Getting the fundamental of movement: meta analysis of the effectiveness of motor skill interventions in children. Child, care, health and development.pp.1
 5. Seefeldt V.(1980). Developmental motor patterns: Implications for elementary school physical education . Psycology of motor behavior and sport pp. 314- 32
 6. Annaleise M., Riethmuller ., Rachel A., Jones and Anthony D Okely. (2009). Systematic Efficacy of Interventions to Improve Motor Development in Young Children . Pediatrics originally published online Sep. 7 ;124;e782-e792;
 7. Akbari H., Abdoli B., Shafizadeh M.,Khalaji & Ziae V. (2009). The Effect of Traditional Games in Fundamental Motor Skill Development in 7-9 Year- Old Boys. Iraninian Journal of Pediatric. Pp. 123-129.
 8. Son S and Morrison F J . (2010) .“The nature and impact of changesin home learning environment on development of language and academic skills in preschool children.” Developmental Psychology. vol. 46, no. 5, pp. 1103–1118
 9. Newell K. (1986). Constraints on the development of coordination. In M.G. Wade & H.T.A. Whiting (Eds.), Motor development in children: Aspects of coordination and control (341-360). Dordrecht: Martinus Nijhoff.
 10. Audrei F., Miquelote .,Denise C C , & Santos. (2012). Effect of the home environment on motor and cognitive behavior of infants: Infant behavior& Development32 (2011) 329- 334
 11. Bradley R H ., Caldwell B M ., & Corwyn R F . ( 2003). “Thechild care HOME inventories: assessing the quality of family child care homes,” Early Childhood Research Quarterly, vol. 18, no. 3, pp.294–309
 12. Ammer D ., Gabriel A. , and Alberto C . (2013) . Affordances in the home environment for motor development : Across cultural study between American an Lebanen children . Hindawi publishing corporation child development research. Page.5
 13. mori shiro., Nakamoto Hiroki., Mizuchi Hiroshi &Carl Gabbard. (2013). Influence of Affordances in the home environment on motor development of young children in japan , Child Development Research, page 5
 14. Gibson J J .(1979). An ecological approach to perception . Boston (MA) Houghton Mifflin.
 15. Rodrigues L P., Saraiva L & Gabbard C. (2005). “Development and construct validation of an inventory for assessing the home environment for motor development. ” Research Quarterly for Exercise and Sport, vol. 76, no. 2, pp. 140–148
 16. Hsieh Y H., Hwang A W., Liao H F ., Chen P C., Hsieh W S, & Chu P Y. (2011). “Psychometric properties of a Chinese version of the home environment measure for motor development,” Disability and Rehabilitation, vol. 33, no. 25-26, pp. 2454–2463.
 17. Goyan T A& K Lui . (2002). Longitudinal motor development of "apparently normal" high – risk infants at 18 months , 4 and 5 years. Early Hum. Dev., 70: 103-115
 18. Abbott A L & Bartlett J E K. (2000). Infant motor development and aspects of the home environment, Pediatric Physical Therapy. pp. 62–67”
 19. Bober S J., Humphry., Carswell H W & Core A J.(2001). Toddlers persistence in the emerging occupation of functional play and self feeding AM.Occup .Ther. 55 :369- 376
 20. Miquelote A F., Santos D C C., Cacola P M Montebelo M I ., & Gabbard C. (2012). “Effects of the home environment on motor and cognitive behavior of infants,” Infant Behavior and Development. vol. 35, no. 3, pp. 329–334
 21. Haydari A., Askari P., & Nezhad M. (2009). Relationship between affordances in the home environment and motor development in children age 18 –24 months. Journal of Social Science
 • تاریخ دریافت: 15 دی 1394
 • تاریخ بازنگری: 13 بهمن 1401
 • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399