پیش‌بینی عزت نفس بر اساس سبک اسنادی ورزشکاران نخبه

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

چکیده

چکیدههدف: هدف از تحقیق حاضر پیش‌بینی عزت نفس ورزشکاران نخبه تیمی و انفرادی بر اساس سبک اسنادی آنها بود. روش تحقیق: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی‌ می‌باشد و جامعه‌ی آن تمامی بازیکنان بزرگسال ملی پوش،لیگ برتری و سوپر لیگی ورزش‌های تیمی و انفرادی استان اصفهان‌ می‌باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای تعداد 100 ورزشکار نخبه (50 ورزشکار نخبه‌ی انفرادی و 50 ورزشکار نخبه تیمی) انتخاب شدند. بدین منظور نسخه فارسی پرسشنامه‌های سبک‌های اسنادی ورزشی و عزت نفس روزنبرگ در طی تمرین پیش از مسابقات در اختیار یک گروه صد نفری از ورزشکاران نخبه انفرادی و تیمی قرار گرفت. داده‌ها با استفاد از نرم افزار spss20 و با روش تحلیل رگرسیون به روش ورود تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که نوع سبک اسنادی پیش بین معناداری برای عزت نفس ورزشکاران نخبه ورزش‌های تیمی و انفرادی نمی‌باشد. نتیجه‌گیری: لذا‌ می‌توان گفت که با تغییر نوع سبک اسنادی هیچگونه تغییری در میزان عزت نفس ورزشکاران نخبه انفرادی و تیمی بوجود نخواهد آمد.   

کلیدواژه‌ها


 1. Folmer, A.S., Cole, D.A., Sigal, A. B., Benbow, L.D., Satterwhite, L.F. (2008). Age-related changes in children understanding Effort and Ability: Implications for Attribution Theory and Motivation. J Exp Child Psychol.99(2):114-134.
 2. Heider,F.(1958).The Psychology of Interpersonal Relations.New York:Wiley.
 3. Weiner,B.(1985).An Attribution Theory of Achievement Motivation and Emotion. Psychology Review,No.92:548-573.
 4. Slavin,R.E.(1986).Educational Psychology: Theory into Practice,John Hopkins University press,New York.
 5. مهبودی، مسعود (1378). مقایسه‌ی سبک اسناد علی زنان ویژه(روسپی)بازداشت شده با زنان عادی.پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد روان‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.
 6. خداوردی، علی اصغر (1383).بررسی و مقایسه‌ی اسناد‌های علی در دانشجویان دختر و پسر ورزشکار و غیر ورزشکار پس از موفقیت و شکست.پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
 7. واعظ موسوی، محمد کاظم. مسیبی، فتح الله (1390). "روان‌شناسی ورزشی". تهران. سمت.
 8. Cooper Smith.”The Antecedents of Self-esteem”. Sanferancisco: Freeman,1967.
 9. Pullmann, H., & Allik, J. (2000). The Rosenberg Self­Esteem Scale: Its dimensionality, stability and personality correlates in Estonian. Personality and Individual Differences, 28, 701­715.
 10. رجبی، غلامرضا. بهلول، نسرین (1386).سنجش پایایی و روایی مقیاس عزت نفس روزنبرگ در دانشجویان سال اول دانشگاه چمران. پژوهش‌های تربیتی و روانشناختی.سال سوم.شماره 2:33-48
 11. محمدزاده، حسن (1384). برسی سبک‌های اسنادی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار در موفقیت و شکست در تکالیف شناختی. نشریه المپیک. سال سیزدهم. شماره یک.
 12. Mark, M. M. Mutroe. (2008). causal attribution of winner sports. toward a reformation of the self- esteem. Journal of social psychology, 6, 184- 196.
 13. امینی سراب، حسن (1387).بررسی اسنادهای علی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار پس از موفقت و شکست.پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد.دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
 14. Pedersen,DM.,Manning,CL.(2004).Attributions of attletes on collegiate sports teams.percept Mot Skills.99(3 Pt 1):799-810.
 15. واعظ موسوی، سید محمد کاظم (1380). مقایسه کیفیت زدگی ورزشکاران رشته‌های انفرادی و جمعی، مقالات سومین همایش بین‌المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 16. Samadzadeh, M. Abbasi. M. & Shahbazzadegan, B. (2011). Comparison of sensation seeking and self-esteem with mental health in professional and amateur athletes, and non- athletes, Procedia Social and Behavioral Sciences ,15, 1942–1950.
 17. اقدسی، محمد تقی؛ حیرانی، علی؛ امیر وزینی، طاهر و رحمانی، مسلم (1391). ارتباط جوّ انگیزشی ادراک شده با اضطراب و عزت نفس ورزشکاران نخبه و غیر نخبه ورزش‌های تیمی، مطالعات روان‌شناسی ورزشی، 2، 14-1.
 18. Hanrahan, S.J., Biddle, S.J.H. (2008). Attributions and perceived control. In: Horn T, editor. Advances in sport psychology. 3rd ed. Champaign, IL: Human Kinetics; pp. 99–114.
 19. کشاورزی، محمد علی و آریا پوران، سعید (1389). نقش راهبردهای مقابله‌ای در پیش‌بینی اضطراب شناختی- جسمانی و اعتماد به نفس ورزشکاران انفرادی و تیمی، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، سال چهاردهم، شماره دوم، 141-133.
 • تاریخ دریافت: 15 دی 1394
 • تاریخ بازنگری: 13 بهمن 1401
 • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399