تأثیر هشت هفته برنامه تمرینی ادراکی- حرکتی بر قابلیت‌های حرکتی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

چکیده

هدف تحقیق: اختلال هماهنگی رشدی معمولا همراه با اختلالات حرکتی نظیر تعادل و هماهنگی حرکتی در کودکان مبتلا می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر هشت هفته برنامه تمرینی ادراکی- حرکتی بر قابلیت‌های حرکتی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی بود. روش تحقیق: بدین منظور تعداد بیست آزمودنی کودک در دامنه سنی 8-12سال از بین کودکان اختلال هماهنگی رشدی مدارس کودکان استثنایی شهرستان کرمانشاه حضور داشتند به صورت نمونه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. پروتکل تمرینی شامل هشت هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بود، که طی سه جلسه در هفته و 50 دقیقه تمرینات انجام گردید. متغیرهای حرکتی نظیر تعادل ایستا، تعادل پویا، هماهنگی دو دستی، هماهنگی چشم و دست قبل و بعد از تمرینات توسط ابزار معتبر (تست تعادل ایستای لک لک، تست تعادل پویای Y، دستگاه هماهنگی دو دستی و دستگاه هماهنگی چشم و دست)، اندازه‌گیری شد. پس از اطمینان از توزیع طبیعی داده‌ها با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک، از آزمون‌های تحلیل واریانس مرکب برای مقایسه نتایج درون و بین گروهی استفاده شد. یافته‌ها: پیشرفت معنی داری در همه متغیرهای اندازه‌گیری شده از پیش­آزمون تا پس‌آزمون در گروه آزمایش وجود داشت (001/0p=). همچنین یافته‌ها نشان داد گروه تجربی نسبت به گروه کنترل در متغیرهای اندازه گیری شده به طور معنی داری بهتر بودند (001/0p=). نتیجه‌گیری: بنابراین الگوی نتایج تحقیق پیشنهاد می­کند که انجام تمرینات ادراکی- حرکتی موجب بهبود عملکرد حرکتی کودکان دارای اختلال حرکتی رشدی می­شود.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع
 2. - دانیل دی. ارنهایم. ویلیامز ای. سینکلر (1375) "حرکت درمانی" ترجمه: حمید علیزاده، انتشارات رشد، تهران، 1-10.
 3. - Pelham We, Bender Me. (1983). "Peer relationshipsin hyperactive children description and treatment". In: Gadow K, Bialer E, editours. Advances in learning and behavioral disabilities. Green Wich: CT: jal press; P. 365-436.
 4. - انجمن روان پزشکی امریکا ( 1381 ). "متن تجدید نظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلا ل‌های روانی"(م ر نیک خو، ه آ یانس: مترجمان). تهران: انتشارات سخن. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 2000).
 5. - Kadesjo B, &Gillberg C. (1999)."Developmental coordinationdisorder in Swedish 7-year old children".Journal of AmericanAcademy for child and Adolescence Psychiatry, 38, 820-828.
 6. - MissiunaC, Rivard& PollockN. (2011). "Children with Developmental Coordination Disorder": CanChild Centre for Childhood Disability Research, McMaster University: 1-2.
 7. - سیف نراقی، مریم؛ نادری، عزت الله (1384). "نارساییهای ویژه در یادگیری چگونگی تشخیص و روشهای باز پروری". انتشارات مکیال،1-20.
 8. - Jan P. Piek, Grant B. Baynam, Nicolas C. Barret. (2006). "The relationship between fine and gross motor ability, self-perception and self-worth in children and adolescents". Human Movement Science 25; 65-75.
 9. - علیزاده، حمید؛ زاهدی پور، مهدی (1383). "کارکردهای اجرایی در کودکان با و بدون اختلال هماهنگی رشدی"، تازه‌های علوم شناختی، سال 6، شماره 3 و 4، 49-56.
 10. - Sudgen D& Chambers M. (2005). "Children with Developmental Coordination Disorder". London: WHURR Publishers Ltd: 154-168.
 11. - Kirby A, Sugden D, Beveridge S& Edwards L. (2008). "Developmental coordination disorder (DCD) in adolescents and adults in further and higher education". Journal of Research in Special Education Needs, 8(3), 120–131.
 12. - ابراهیمی ثانی، زهرا (1389). "تاثیر یک برنامه منتخب حرکتی بر مهارت‌های بینایی- حرکتی دانش‌آموزان 11-7 ساله دارای اختلال هماهنگی رشدی". پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی ص4-3.
 13. - Cherng R, Li Y Y, Chen J, Chen Y J. (2013). "The effects of task complexity on inter-limb and perception-action coupling in children with DCD". Friday 24 June, Poster Session C. Motor Control, Physical Activity.48: 1-12.
 14. - Tallet J, Albaret J M, Soppelsa R, Barral J. (2013). "Effects of internal and external constraints on inter-manual and perceptual-motor couplings in children with and without DCD". Friday 24 June, Poster Session C. Motor Control, Physical Activity.47: 1-12.
 15. - De Castelnau P, Albaret J, Chaix Y, Zanone P. (2007). "Developmental coordination disorder pertains to a deficit in perceptuo-motor synchronization independent of attentional capacities". Human Movement Science 26 (2007) 477–490.
 16. - لرنر، ژانت دبلیو ( 1384 ). "ناتوانی‌های یادگیری". مترجم دانش، عصمت. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. (تاریخ انتشار به زبان اصلی1997)، 243-258.
 17. - اساسه، مریم (1389). "بررسی تاثیر آموزش تجسم حرکتی بر بهبود مهارت‌های حرکتی درشت کودکان با اختلال هماهنگی رشدی". پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی1-20.
 18. - سلمان، زهرا؛ شیخ، محمود؛ سیف نراقی، مریم؛ عرب عامری، الهه؛ آقاپور، سید مهدی (1388). "تأثیر تمرین‌های ادراکی- حرکتی بر بهبود قابلیت‌های حرکتی دانش‌آموزان با اختلال هماهنگی رشدی دوره ابتدایی شهر تهران". رشد و یادگیری حرکتی، شماره 2، 63-47.
 19. - اسماعیل زاده، مریم؛ صالحی، حمید؛ منصوری، شاهین (1389). "تأثیر حرکات نیمه منتخب ریتمیک بر هماهنگی دست-پای کودکان دختر دارای اختلال هماهنگی رشدی". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره 13، شماره 2، 51-46.
 20. - سلیمانی درجه، فهیمه (1391). "بررسی تاثیر 8 هفته تمرینات فیزیوبال بر کارکردهای حسی- حرکتی، اجرایی و توجه در کودکان پسر دارای اختلال هماهنگی رشدی. پایانامه کارشناسی ارشد". دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز1-20.
 21. - احمدی، ا؛ یوسف شاهی (1389). "تاثیر تمرینات ادراکی- حرکتی بر مهارت‌های حرکتی و ریاضی در اوتیسم". بررسی تک موردی. تهران/ مجله اصول و بهداشت روانی534-41.
 22. - Geuze R H. (2005). "Postural control in children with a development coordination disorder". Neural Plasticity.12, 183-190.
 23. - وی، گریگوری پاینه و لاری دی. ایساکس ( 1384 ). "رشد حرکتی انسان رویکردی در طول عمر"،ترجمة حسن خلجی، داریوش خواجوی، انتشارات دانشگاه اراک، چاپ اول403-428.
 24. - رهبانفرد، حسن (1377). "تأثیر برنامة حرکتی ویژه بر توانایی‌های ادراکی–حرکتی دانش‌آموزان پسرعقب ماندة ذهنی آموزش پذیر13-10 سالة شهر تهران (دبستان استثنایی شادی)"، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران1-20.
 25. - رحمانی، پگاه؛ شاهرخی، حسین (1390). "بررسی تعادل ایستا و پویا در عقب ماندگان ذهنی با و بدون سندرم داون"، طب ورزشی، شماره5، 113-97.
 26. - Panjabi MM. (1992). "The stabilizing system of the spine. PartI. function, dysfunction, adapta-tion, and enhancement".Journal of spinal disorders.; 5(4):383-389.
 27. - مرادی، عابدین (1390). "اثر افزایش سن و فعالیت بدنی بر تکلیف هماهنگی دودستی مداوم. پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی". دانشگده تربیت بدنی دانشگاه رازی، ص 56.
 28. - شهبازی، سهیلا (1392). "تاثیر 8 هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بر تبحر حرکتی و عملکرد شناختی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی کرمانشاه، ص 73.
 29. - Remo M, Dorothee J & Esther H. (2013). "Effect of Wii- intervention on balance of children with poor motor performance".Journal of Pediatrics.43(9) 2996-3003.
 30. - بیلیانی، محمد علی (1377). "تاثیر فعالیت‌های بدنی منتخب بر توانایی‌های ادراکی- حرکتی دانش‌آموزان پایه اول دبستان پسرانه شهید بهشتی منظقه 6 آمورش پرورش تهران". پایان نام کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران، ص1-20.
 31. - Hatzitaki V & et al. (2002). "Perceptual - motor contribution to static & dynamic balance control in children".Journal of Motor behavior. Vo134: No2. pp161- 170.
 32. - بیابانگرد، اسماعیل (1371). "عوامل موثر در رشد جسمانی و ذهنی کودکان"؛ مجله پیوند. شماره- 15-150). تهران، فروردین و اردیبهشت: 466-471.
 33. - هی وود، کاتلین ام. (1377). "رشد و تکامل حرکتی در طول عمر". مترجمان: مهدی نمازی‌زاده و محمدعلی اصلانخانی. تهران: سمت، ص 1-15.
 34. -اشمیت، ریچارد؛ لی، تیموث (1387). "کنترل و یادگیری حرکتی با تاکید بر رفتار". مترجمان: فرخی؛ احمد، بهرام؛ عباس، خلجی؛ حسن، انتشارات نرسی.
 35. - GerloffCh, Andres F G. (2002). "Bimanual coordination and interhemispheric interaction". ActaPsychologica 110; 161- 186.
 36. - Piek J. (2006). "Infant motor development". United states of America:Human Kinetics.;101 147.
 37. - Hergenhahn B, Olson M. (2006). "An introduction to theories of learning". SaifA (Persian translator) seventh edition. Tehran: Nasherdoran.;167-210.
 38. - Reid DT. (2002). "Benefits of a virtual play rehabilitation environment for children with cerebral palsy on perceptions of self-efficacy": a pilot study. PediatrRehabil ; 5:141-148.
 39. - Verrel J, Bekkering H, Steenbergen B. (2008). "Eye-hand coordination during manual object transport with the affected and less affected hand in adolescents with hemiparetic cerebral palsy".Exp Brain Res; 187:107– 116.
 40. - Deutsch JE, Merians AS, Adamovich S, Poizner H, Burdea GC. (2004). "Development and application of virtual reality technology to improve hand use and gait of individuals post-stroke". RestorNeurolNeurosci; 22:371–386.
 41. - Kleim JA, Barbay S, Cooper NR_ Hogg TM, Reidel CN, Remple MS, Nudo RJ. "Motor learning dependent synaptogenesis is localized to functionally reorganized motor cortex". Neurobiol Learn Mem 2002; 77:63–77.
 42. - علیرضایی، فاطمه (1386). "بررسی اثر تمرین در آب بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند". پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران 32-52.
 43. - Sandeloro JM, Caromano FA. (2008). "Effect of a hydrotherapy program on flexibility and muscular in elderly women". Rev bras phys. 4: 267- 272.
 44. - Shumway-Cook A, Woollacott M. (2001). "Motor Control, Theory and Practical Application", 2nd el. Lippincott Williams & Wilkins.
 45. - مگیل، ریچارد ای (1380). "یادگیری حرکتی مفاهیم و کاربردها"، سید محمدکاظم واعظ موسوی و معصومه شجاعی. انتشارات حنانه.
 46. - دبرا جی، رز؛ دیبلو کریستینا، رابرت (1391). "یادگیری حرکتی". مترجمان: مهدی نمازی زاده، شهین جلالی. انتشارات نرسی: ص 21-22.
 47. -Alizade MH, Raisi J, Shirzad E, Bagheri L. (2009)."Effect of sensory information on balance in standing athletes and non-athletes". Journal of Movement Science and Sport.: 1(13): 21-30.
 48. - Sagvolden T, Johansen E B, Aase H &Rssell V A. (2005). "A dynamic developmental theory of attention-deficit/hayperactivity disorder (adhd) predominantly hayperactivity/impulsive and combined subtypes". Behavioral and brain science. 28(3), 397-419.
 • تاریخ دریافت: 15 دی 1394
 • تاریخ بازنگری: 13 بهمن 1401
 • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399