بررسی توان مقابله با اضطراب رقابتی کشتی‌گیران حرفه‌ای باتوجه به سطح مسابقات

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی

چکیده

هدف تحقیق: بررسی میزان اضطراب رقابتی و راهکارهای کنار آمدن با اضطراب در کشتی گیران سطوح مختلف است. روش‌ تحقیق: جامعه آماری این تحقیق را ورزشکاران کشتی گیر فرنگی و آزاد استان فارس تشکیل دادند. نمونه آماری شامل400 نفراز ورزشکارانی که در مسابقات مختلف استانی، ملی و بین‌المللی حضور داشتند به صورت تصادفی ساده در دسترس انتخاب شدند. سپس پرسشنامه‌ها بین آنان توزیع شد. میزان اضطراب رقابتی توسط پرسشنامه ارزیابی اضطراب رقابتی مشخص شد. شیوه‌های ‌مقابله با اضطراب رقابتی را یک پرسشنامه تشکیل می‌داد که شامل 8گویه مقابله شناختی، 6گویه مقابله بدنی و 3 گویه مقابله منفی بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی شامل آزمون مقایسه میانگین آنوا (ANOVA) و آزمون تعقیبی توکی می‌باشد روائی پرسشنامه در تحقیقات متعددی بین 75/0 تا 90/0 می‌باشد. یافته‌ها: تحلیل یافته‌ها نشان داد که بین میانگین‌های ‌میزان اضطراب رقابتی (کل، شناختی و بدنی) در سه گروه اختلاف معنادار وجود دارد (01/0p<). نتایج نشان داد که گروه ورزشکاران مدال آور استانی از میزان اضطراب رقابتی بیشتری نسبت به دو گروه دیگر برخوردار بودند. همچنین بین میانگین شیوه‌های ‌شناختی مقابله با اضطراب رقابتی در گروه مدال آور بین‌المللی با گروه مدال آور استانی اختلاف معنادار وجود دارد (01/0p<). بین میانگین شیوه‌های ‌منفی مقابله با اضطراب رقابتی در گروه‌ها هیچ گونه اختلاف معناداری وجود نداشت. با این حال بین میانگین شیوه‌های ‌بدنی مقابله با اضطراب رقابتی در هرسه گروه اختلاف معنادار وجود داشت (01/0p<). نتیجه‌گیری: محاسبات نشان داد که گروه ورزشکاران مدال آوران بین‌المللی از بیشترین راهبردهای مقابله‌ای شناختی و بدنی برای مقابله با اضطراب استفاده می‌کند.هدف تحقیق: بررسی میزان اضطراب رقابتی و راهکارهای کنار آمدن با اضطراب در کشتی گیران سطوح مختلف است. روش‌ تحقیق: جامعه آماری این تحقیق را ورزشکاران کشتی گیر فرنگی و آزاد استان فارس تشکیل دادند. نمونه آماری شامل400 نفراز ورزشکارانی که در مسابقات مختلف استانی، ملی و بین‌المللی حضور داشتند به صورت تصادفی ساده در دسترس انتخاب شدند. سپس پرسشنامه‌ها بین آنان توزیع شد. میزان اضطراب رقابتی توسط پرسشنامه ارزیابی اضطراب رقابتی مشخص شد. شیوه‌های ‌مقابله با اضطراب رقابتی را یک پرسشنامه تشکیل می‌داد که شامل 8گویه مقابله شناختی، 6گویه مقابله بدنی و 3 گویه مقابله منفی بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی شامل آزمون مقایسه میانگین آنوا (ANOVA) و آزمون تعقیبی توکی می‌باشد روائی پرسشنامه در تحقیقات متعددی بین 75/0 تا 90/0 می‌باشد. یافته‌ها: تحلیل یافته‌ها نشان داد که بین میانگین‌های ‌میزان اضطراب رقابتی (کل، شناختی و بدنی) در سه گروه اختلاف معنادار وجود دارد (01/0p<). نتایج نشان داد که گروه ورزشکاران مدال آور استانی از میزان اضطراب رقابتی بیشتری نسبت به دو گروه دیگر برخوردار بودند. همچنین بین میانگین شیوه‌های ‌شناختی مقابله با اضطراب رقابتی در گروه مدال آور بین‌المللی با گروه مدال آور استانی اختلاف معنادار وجود دارد (01/0p<). بین میانگین شیوه‌های ‌منفی مقابله با اضطراب رقابتی در گروه‌ها هیچ گونه اختلاف معناداری وجود نداشت. با این حال بین میانگین شیوه‌های ‌بدنی مقابله با اضطراب رقابتی در هرسه گروه اختلاف معنادار وجود داشت (01/0p<). نتیجه‌گیری: محاسبات نشان داد که گروه ورزشکاران مدال آوران بین‌المللی از بیشترین راهبردهای مقابله‌ای شناختی و بدنی برای مقابله با اضطراب استفاده می‌کند.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع
 2. ابوالقاسمی ع، آریا پوران س. (1385)، ارتباط راهبردهای مقابله‌ای، جهت‌گیری هدف و اضطراب رقابتی با عملکرد ورزشی دانشجویان ورزشکار گروهی و انفرادی. پژوهش در علوم ورزشی، شماره سیزدهم، ص141-155.
 3. صدارتی، م. (1383)، بررسی میزان اضطراب رقابتی دانشجوویان دختر در مسابقات قهرمانی. مجله مطالعات زنان، شماره 5.
 4. تجاری، ف. (1379)، ارتباط بین احساس خودسودمندی، اجرای کشتی و اضطراب رقابتی. فصلنامه المپیک، سال هشتم، شماره 3و 4، پیاپی 18.
 5. Myrdrykvnd. Mojtaba and dissertations in 1388. To deal with competitive anxiety in athletes at different levels of competition
 6. Jones, G. (2000). Stress and anxiety. In S.J. Bull, Sport Psychology: A self help guide. Ramsbury, Marlborough: Crowood.
 7. Cox, R. H. (2007). Sport Psychology, concepts and applications (6th ed.). New York: McGraw-Hill.
 8. Ampofo-Boateng, K (2009). Understanding sport psychology. Seri Kembangan, Selangor, Malaysia: University Publication Centre (UPENA).
 9. Bacon, V.L., & Russell, P.J. (2004). Addiction and the college athlete: The Multiple Addictive Behaviors Questionnaire (MABQ) with college athletes. Sport Journal 7.
 10. Lazarus, S. & Folkman, R, S. (1984) Stress, appraisal, and coping. Springer, New York.
 11. Pensgarrd, A, M. (2003) Achievement goal orientation and the use of coping strategies among Winter Olympians. Psychology of Sport and Exercise, 4: 101-116.
 12. Neil, R., Mellalieu, S.D. & Hanton, S. (2006). Psychological skills usage and the competitive anxiety response as a function of skill level in rugby union. Journal of Sports Science and Medicine, 5: 415 – 423.
 13. Cox, R. H. (2007). Sport Psychology, concepts and applications (6th ed.). New York: McGraw-Hill.
 14. Neil, R., Mellalieu, S.D. & Hanton, S. (2006). Psychological skills usage and the competitive anxiety response as a function of skill level in rugby union. Journal of Sports Science and Medicine, 5: 415 – 423.
 15. Chris L. (2008), On Making Warriors Out of Worriers: The Management of Trait Anxiety in Competitive Sports. Thesis submitted to satisfy the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy. Victoria University of Technology School of Human Movement, Recreation and Performance.
 16. Hanin, Y.L. (1980) A study of anxiety in sport. In W. F. Straub (Ed). Sport psychology an analysis of athlete behavior (pp 236-249).
 17. Hanton. S, Thomas O. (2004) Competitive anxiety response in the week leading up to competition. Psychology of sport and exercise, 5: 169-187.
 18. Jones, G. (1995). More than just a game: Research developments and issues in competitive anxiety in sport. British Journal of Psychology, 86, 449-478.
 19. Wu, T.Y., Pender, N. & Noureddine, S. ( 2003). Gender differences in the psychosocial and cognitive correlates of physical activity among Taiwanese adolescents: A structural equation modeling approach. International Journal of Behavioral Medicine, 10 (2): 93 – 105.
 20. Walsh, M.M., Hilton, J.F., Ernster, V.L., Masouredis, C.M., & Grady, D.G. (1994). Prevalence, patterns, and correlates of spit tobacco use in a college athlete population. Addictive Behaviors, 19 (4): 411-427.
 21. Montgomery, B., & Morris, L. (1994). Living with anxiety. Singapore: Heinemann Asia.
 • تاریخ دریافت: 15 دی 1394
 • تاریخ بازنگری: 13 خرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399