بررسی نقش جنسیتی زنان ورزشکار رشته های مردانه و زنانه بر اساس مدل متنی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

چکیده

چکیدههدف: نقش جنسیتی (مردانگی/زنانگی) در بر دارنده رفتارهای مناسب و مورد انتظار جامعه از زنان و مردان می باشد که بر اساس فرهنگ هر جامعه بر افراد دیکته می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی  نقش جنسیتی ورزشکاران زن شرکت کننده در ورزش‌های زنانه و مردانه بر اساس مدل متنی بود. روش تحقیق: جامعه آماری این تحقیق ورزشکاران زن در سه رشته زنانه (والیبال، ایروبیک و تنیس روی میز) و سه رشته مردانه (فوتسال، کاراته و تکواندو) بر اساس مدل متنی بود که در سطح باشگاه های اهواز فعال و حداقل دارای سابقه ی قهرمانی در سطح شهرستان بودند. 270 نفر از این  جامعه با میانگین سنی 2/6 ± 2/24 (هر رشته ورزشی  45 نفر) به روش نمونه گیری طبقه‌ای در دسترس انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری نقش جنسیتی از پرسشنامه‌ی استاندارد 30 ماده‌ای 7گزینه‌ای بم استفاده شد. یافته‌ها: بعد از تأیید اعتبار محتوایی و پایایی پرسشنامه و توزیع و جمع آوری آن، تحلیل داده‌ها نشان داد که اکثریت افراد در دو گروه در سنخ جنسیتی آندروژن  قرار داشته اند، همچنین میانگین زنانگی گروه رشته های ورزشی زنانه بیش از گروه رشته‌های ورزشی مردانه بود و نیز رابطه ای بین نوع ورزش با سنخ های جنسیتی مشاهده نشد یعنی بین دو گروه در هیچکدام از سنخ‌های جنسیتی تفاوتی وجود نداشت. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این تحقیق نوع ورزش زنانه و مردانه تفاوتی در مردانگی ورزشکاران دو گروه ایجاد نکرده در حالیکه در زنانگی آنها تاثیرگذار بوده است.    

کلیدواژه‌ها


 1. - Suh, E. J., Moskowitz, D. S. , Fournier, M. A. , & zuroff, D. C. (2004), “Gender and relationships: influences on argentic and communal behaviors” personal Relationships, 11.
 2. - Woodhill, B. M., & Samuels, C. A. (2004). Desriable and undesirable androgyny: A prescription for the twenty- first century. Journal of gender studies vol. 13, pp.15-28.
 3. - Soroka_A.,& Bergir J (2011). Sense of gender identity in women practicing football with consideration of the formation. Pol. J. Sport Tourism 2011, 18, PP45-51.
 4. - -Birns, B. (1976). The emergence and socialization of sex differences in the earliest years. Merrill Palmer Quarterly, 22, 229-251.
 5. - هاید، شیبلی، جانت (1974)، روان‌شناسی زنان، ترجمه، اکرم خمسه (1389)، چاپ سوم، تهران، انتشارات ارجمند.
 6. - مردان بیگی، علی رضا (1380). هنجارسازی و اعتبار یابی پرسشنامه نقش‌های جنسیتی ساندرا بم , پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشکده روان‌شناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 7. - نجاریان، بهمن، خدارحیمی، سیامک، (1377).دوگانگی جنسی (آندروژنی). مجله علمی پژوهشی آموزشی، تازه‌های رواندرمانی، سال سوم شماره 9و 10 ص30-43.
 8. - ارونسون، الیوت (1972) ، روان‌شناسی اجتماعی، ، ترجمه، حسین شکرکن، (1370)، چاپ ششم، انتشارات رشد.
 9. - Manstead, A.R., & Hewston, M., & Fisk, S. T., & Hogg, M. A., & Reies, H.T., and Semin, G. (1996). The black well Encyclopedia of Social psychology. Black well publisher Ltd.
 10. -Angelini, J.R (2007) "How Did Sport Make Feel? Looking at the Three Dimensions of Emotion through a Gendered Lens", Sex Roles, DOI 10.
 11. - Koivula, N. (2001). Perceived characteristics of sports categorized as gender-neutral, feminine, and masculine. Journal of Sport Behavior, 24,PP 377–393.
 12. - Alley Th R, Hicks. C. M. (2005). Peer attitudes towards adolescent participant's male- and female- oriented sports. Academic Research Library, 40, PP:273-280.
 13. - Riemer, B. A., Visio, M. E. (2003). Gender typing of sport: An investigation of Metheny’s classification. Research Quarterly for Exercise and Sport, 74, 193-204.
 14. - Fink, J.S., Parker, H.M (2009), A re-examination of gendered sport: The relationship between sex, implicit sexis, and feminine/masculine and appropriate/inappropriate rating of sports; 2009 North American society for sport management conference ( NASSM 2009).
 15. - Hardin, M., & Greer, J (2009), The influence of gender-role socialization, media use and sports participation on perception of gender-appropriate sports, Journal of Sports, Journal of Sport, 80, 676.
 16. - Zamani_L.,Aghdasi, M.T., Shojaei,m. (2012). Comparison of femininity and masculinity traits among athletes of selected sports, European Journal of Experimental Biology, 2012, 2 (4) PP:965-96.
 17. - Hannon, J., &Soohoo, S., & Reel, J., Ratliffe, Th. (2009). Gender stereotyping and the influence of race in sport among adolescents.Research Quarterly for Exercise and Sport.80, 676.
 18. - مقدم، امیر (1390). مقایسه‌ی نقش جنسیتی (مردانگی/زنانگی) دختران ورزشکار در رشته‌های والیبال، هندبال، فوتسال، بسکتبال. دومین همایش ملی تخصصی رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی. دانشگاه فردوسی مشهد.
 19. - Koca, Canan_, Hulya.,Asci. (2005) .Gender Role Orientation in Turkish Female Athletes and None- Athletes. Women in Sport &Physica Activity Journal; Academic Research Library.WSPAJ, Vol. 14, No.1 spring 2005. PP 86-94.
 20. - مقامیان زاده، مریم (1391)، مقایسه میزان مردانگی و زنانگی دختران ورزشکار و غیرورزشکار دانش آموز مقطع متوسطه شهرستان دزفول. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد بروجرد.
 21. - آزادی ، آزاده (1387). بررسی خود پنداره بدنی و برخی ویژگی‌های شخصیتی بین ورزشکاران دختر ورزش‌های تماسی فوتسال و غیر تماسی والیبال. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران.
 22. - Schmalz, D., & Kerstetter, D (2006), " Girlie girls and manly man: children's stigma consciousness of gender in sports and physical activities "Journal of leisure Research, 38, 536- 557.
 23. - علی اکبری دهکردی، مهناز (1389). رابطه نقش جنسیتی با سلامت روانی و مولفه‌های آن در زنان شاغل. دو فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد. سال سوم- شماره 5.
 • تاریخ دریافت: 15 دی 1394
 • تاریخ بازنگری: 13 بهمن 1401
 • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399