دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، آبان 1398 
تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش‌نامة رفتار کنترلی مربی (CCBS)

صفحه 93-110

10.29252/mbsp.4.2.93

بهناز ارباب؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی؛ صادق نصری؛ اسماعیل نصیری