فراتحلیل اثر تداخل زمینه ای بر یادگیری تکالیف حرکتی مجزا و مداوم با برنامه های حرکتیتعمیم یافته یکسان و متفاوت

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف تحقیق: هدف از این پژوهش، بررسی اثر تداخل زمینه ای بر یادگیری تکالیف حرکتی مجزا و مداوم با برنامه حرکتی تعمیم یافته یکسان و متفاوت، با رویکرد فراتحلیل بود. روش تحقیق: مطالعات مورد تحلیل به صورت جستجوی الکترونیکی و دستی (در مخازن پایان نامه های دانشگاه تهران، شهید بهشتی، تربیت معلم تهران و شهید چمران اهواز) جمع آوری شدند. 18 مطالعه در ا ی ن پژوهش با ر ی تحلی ل برگزی ده شد . آزمایش هایی که در این مطالعات انجام گرفته بود به 4 دسته آزمایش مربوط به تکالیف مجزا با برنامه حرکتی تعمیم یافته متفاوت، تکالیف مجزا با برنامه حرکتی تعمیم یافته یکسان، تکالیف مداوم با برنامه حرکتی تعمیم یافته متفاوت و تکالیف مداوم با برنامه حرکتی تعمیم یافته یکسان تقسیم شدند. یافتهها: نتایج حاصل از این فراتحلیل نشان داد که تداخل زمینه ای اثر مخربی بر عملکرد در مرحله اکتساب در هر چهار دس ته آزما یش داشت. اما تداخل زمینه ای در مرحله یادداری برای هر چهار دسته آزمایش عملکرد بهتری را ایجاد کرده بود. در مرحله انتقال ن ی ز اثر تداخل زمینه ای برای دسته آزمایش های مربوط به تکالیف مجزا با برنامه حرکتی تعمیم یافته متفاوت و تکالیف مداوم با برنامه حرکتی تعمیم یافته یکسان سودمند بود. تداخل زمینه ای برای دسته آزمایش مربوط به تکالیف مجزا با برنامه حرکتی تعمیم یافته یکسان در مرحله انتقال اثر معن ی داری بر عملکرد ایجاد نکرده بود و در دسته آزمایش مربوط به تکالیف مداوم با برنامه حرکتی تعمیم یافته متفاوت، تداخل زمینه ای اثر مخربی بر عمکرد در مرحله انتقال داشت. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که الگوی اثر تداخل زمینه ای در تکالیف مداوم و مجزا با برنامه حرکتی تعمیم یافته متفاوت و یکسان، متفاوت می باشد.

کلیدواژه‌ها