تأثیر اعتماد به نفس و انگیزش درونی بازیکنان، و انسجام و کارآمدی تیمی بر عملکرد تیم های والیبال

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر دو متغیر روانشناختی فردی شامل اعتماد به نفس و انگیزش درونی بازیکنان و دو متغی ر روانشناخت ی اجتماعی تیمی شامل انسجام و کارآمدی تیمی بر عملکرد تیم ه ای والیبال دانشجویی بود . روش شناسی : از ب ین 120 ورزش کار 10 تیم ،( شرکت کننده در مسابقات والیبال دانشجویان پسر دانشگاه های آزاد منطقه 10 کشور چهار پرسشنامه محیط گروهی (ک ارون و همکاران ، 1985 کارآمدی تیمی (فلتز و لیرگ، 1998 )، اعتماد به نفس ورزشی (ویلی، 1986 )، و پرسشنامۀ انگیزه درونی (مک آلووی و همکاران، 1989 ) را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شدند. برای ارزیابی عملکرد تیم ها، جدول رده بندی در انتهای مسابقات به سه قسمت تقسیم شد. 4 تیم اول جزء تیم های موفق، 3 تیم بعدی جزء تیم ه ای کمتر موفق و 3 تیم آخر به عنوان تیم های ناموفق درنظر گرفته شدند. یافته ها: نتایج نشان داد، بازیکنان تیم های موفق نسبت به تیم های کمتر موفق و ناموفق اعتماد به نفس و کارآمدی تیمی بیشتری داشتند. البته تفاوت معناداری بین اعتماد به نفس بازیکنان تیم های کمتر موفق و ناموفق دیده نشد. همچنین یافته ها نشان دادند تفاوت معناداری بین انگیزش درونی بازیکنان و سطوح انسجام تیمی تیم های موفق، کمترموفق و ناموفق وجود ندارد. روابط متغیرهای پژوهش نشان داد، رابطه مثبت و معناداری بین کارآمدی تیمی ب ا می زان اعتماد به نفس بازیکنان تیم ه ا وجود دارد نتیجه گیری : به طورکلی، .(r=0/ همچنین بین انگیزش درونی بازیکنان با انسجام تیمی رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد ( 41 .(r=0/41) یافته ها از تأثیر این ویژگی های بازیکنان و پویایی گروه بر ملکرد و موفقیت تیمی حمایت می کند

کلیدواژه‌ها