ارتباط بین شایستگی حرکتی درک شده و شایستگی حرکتی واقعیدر کودکان پایه دوم تا چهارم ابتدایی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشگاه تهران

چکیده

هدف تحقیق: هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین شایستگی حرکتی درک شده و شایستگی حرکتی واقعی در دختران و پسران پا ی ه 8 بودند ک ه به / 8 و 81 پسر با میانگین سنی 7 / دوم تا چهارم ابتدایی بود. روش تحقیق: نمونه این پژوهش 78 دختر با میانگین سنی 6 طور تصادفی از مدارس ناحیه دو شهر کرمان انتخاب شدند. برای ارزیابی شایستگی حرکتی درک شده از خرده مقیاس ورزشی نیمرخ خود استفاده شد. برای (TGMD-2) و برای ارزیابی شایستگی حرکتی واقعی از آزمون رشد حرکتی درشت – 2 (SPPC) ادراکی برای کودکان تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه بین این دو متغیر در دختران و پسران استفاده شد. یافت هها : نتا یج ای ن تحقیق نشان داد بین شایستگی حرکتی درک شده و شایستگی حرکتی واقعی هم در دختران و هم در پسران رابطه معناداری اما در ی ک حد پایینی وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد کودکان قادر نیستند شایستگی خود را با دقت کافی ارزیابی کنند ، ک ه ای ن احتمالا به خاطر تجارب کم حرکتی کودکان و یا کیفیت پایین برنامه های آموزشی تربیت بدنی می باشد.

کلیدواژه‌ها